Магистри - Национална сигурност, 2020-2021

Срок за записване: от 16 октомври 2020 г. до 22 октомври 2020 г. (само в делнични дни).

Записването се извършва в канцеларията на Учебен отдел.

Документи за записване:

 • Комплект документи за записване на нови студенти: студентска книжка, лична карта, договор,именник и  декларация за здравно осигуряване (закупува се от университетската книжарница или от копирният център на 3-ти етаж в УК - 6).
 • Квитанция за платена семестриална такса.
 • Снимки - формат ¾ - 4 бр.
 • Документ за самоличност, който след проверка от длъжностното лице се връща на студента.
 • Копие на дипломата за средно образование.
 • Оригинал на диплома за висше образование. След проверка, оригиналът на дипломата за висше образование се връща.

Забележка: Новоприетите студенти, незаписали се в определените срокове, губят правата си.

 

 

 ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ НЕОФИТ РИЛСКИ ” БЛАГОЕВГРАД

 З  А  П  О  В  Е  Д

№ 1633

 Благоевград, 08.10.2020 г.

На основание чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „а” и т. 7 от ЗВО, във връзка с Решение на МС на Република България № 332/14.05.2020 г. за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България през учебната 2020/2021 г., чл. 3 от Правила за приемане на студенти в ЮЗУ „Н. Рилски” – Благоевград за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър” и чл. 1 от РМС № 275/ 23.04.2020 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2020/2021 г., подадени заявления

           

Н А Р Е Ж Д А М

 

да бъдат   записани за студенти в образователно  - квалификационна степен „Магистър” след придобита   ОКС „Бакалавър“  по същата специалност в първи курс  по специалност „ Национална сигурност” , със срок на обучение   два семестъра, считано от зимния семестър на уч. 2020/2021 г.:

 

Магистърска програма  Национална сигурност

 

            Форма на обучение: редовна

 1. Василка Райчова Пенова
 2. Едвин Пламенов Барзев
 3. Даниел Руменов Тодоров
 4. Иво Николаев Недев
 5. Веселин Руменов Станков

Студентите    следва да заплащат семестриална такса в размер на 500.00 /петстотин /лв.

Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието  на горепосочените   лица, на инспектора в учебен отдел и на банката за сведение и изпълнение.

 

            ТТ

                                                                                   Ректор:

                                                                                    проф. д-р Борислав Юруков

 

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ НЕОФИТ РИЛСКИ ” БЛАГОЕВГРАД

З  А  П  О  В  Е  Д

№ 1635

 Благоевград, 08.10.2020 г.

 

На основание чл. 9, ал. 3, т. 6, буква «б» от ЗВО, във връзка с Решение на МС на Република България № 332/14.05.2020 г. за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България през учебната 2020/2021 г., и чл. 4, чл. 8 от Правила за приемане на студенти в ЮЗУ „Н. Рилски” – Благоевград за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър”, Заповед № 936/30.06.2020 г. за определяне на семестриалните такси за учебната 2020/2021 г. за придобиване на ОКС „Магистър”, подадени заявления и във връзка с чл. 20 от Правилника за образователните дейности на ЮЗУ „Неофит Рилски“ Благоевград и подадени заявления

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

да бъдат   записани за студенти в образователно  - квалификационна степен „Магистър”

 след придобита   ОКС „Бакалавър“  в първи курс  по специалност „ Национална сигурност” ,

 със срок на   обучение   два семестъра, считано от зимния семестър на уч. 2020/2021 г.:

 

Магистърска програма  Национална сигурност

     Форма на обучение: редовна

 1. Кристиян Георгиев Шукеров
 2. Величка Владимирова Шанлякова
 3. Емилия Малинова Мангова
 4. Гергана Малинова Янкова
 5. Георги Петров Серафимов

 

Студентите    следва да заплащат семестриална такса в размер на 1550.00 /хиляда петстотин и петдесет   /лв.

         Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието  на горепосочените   лица, на инспектора в  учебен   отдел и на банката за сведение и изпълнение.

            ТТ                                            

 

Ректор:

                                                                                    проф. д-р Борислав Юруков

 

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ НЕОФИТ РИЛСКИ ” БЛАГОЕВГРАД

З  А  П  О  В  Е  Д

 № 1634

Благоевград, 08.10.2020 г.

 

На основание чл. 9, ал. 3, т. 6, буква «б» от ЗВО, във връзка с Решение на МС на Република България № 332/14.05.2020 г. за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България през учебната 2020/2021 г., и чл. 4, чл. 8 от Правила за приемане на студенти в ЮЗУ „Н. Рилски” – Благоевград за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър”, Заповед № 936/30.06.2020 г. за определяне на семестриалните такси за учебната 2020/2021 г. за придобиване на ОКС „Магистър”, подадени заявления

 Н А Р Е Ж Д А М

 да бъдат   записани за студенти в образователно  - квалификационна степен „Магистър” след придобита   ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по друга спецалност в първи курс  по специалност „ Национална сигурност”, със срок на обучение   четири семестъра, считано от зиминия семестър на уч. 2020/2021 г.

 

Магистърска програма  Национална сигурност

          Форма на обучение: редовна

 

 1.  Ахмед Алиш Бозев
 2. Фатме Османова Вълкова
 3. Фатме Мехмед Велиша
 4. Симеон Бориславов Николов

          Студентите следва да заплащат семестриална такса в размер на 1550.00 /хиляда петстотин и петдесет /лв.

Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието  на горепосоченото  лице, на инспектора в учебен отдел и на банката за сведение и изпълнение.

             ТТ

                                                                                   Ректор:

                                                                                    проф. д-р Борислав Юруков

Last modified: Monday, 12 October 2020, 3:19 PM