.

Студенти и докторанти от Правно-историческия факултет участваха в научна сесия на тема „Иновативни публични политики и устойчиво развитие на публичната сфера (териториална сигурност и публична администрация)”

 

 Студентска и докторантска научна сесия на тема „Иновативни публични политики и устойчиво развитие на публичната сфера (териториална сигурност и публична администрация)” се проведе в Правно-историческия факултет на Югозападния  университет „Неофит Рилски“. Научното събитие бе организирано от катедра  „Национална сигурност и публична администрация”.

Модератор на срещата бе гл. ас. д-р Гергана Кресналийска. Приветствие към участниците отправиха заместник-деканът на факултета доц. д-р Валентин Василев и ръководителят на катедра „Публичноправни науки“ проф. д-р Добринка Чанкова.

Доклади в научната сесия представиха студенти от специалност „Публична администрация“ и докторанти от катедра „Национална сигурност и публична администрация“. Сред темите представени на форума бяха „Социализация на новоназначени служители в организациите от публичната сфера“, „Концепцията за организационно развитие и приложението й в публичната сфера“, „Ефективното управление на кариерата на служителите като кауза в публичната администрация“, „Социалното предприемачество като съвременен управленски инструмент за устойчиво развитие“ и други.

            Най-добрите доклади от научното събитие ще бъдат публикувани в електронното списание „Право, политика, администрация“, издавано от катедра „Публичноправни науки“.

В рамките на студентската и докторантска научна сесия бе представен и  уъркшоп на тема „Ролята на обществените посредници при подготовката и реализацията на иновативни публични политики в публичната сфера – добри практики", в който участваха общественият посредник на територията на Община Кюстендил Васил Иванов и заместник-деканът на Право-историческия факултет и обществен посредник на територията на Община Благоевград доц. д-р Валентин Василев. Те запознаха подробно участниците във форума с детайли от своята работа и отговаряха на поставените въпроси от страна на студентите и докторантите.

 

 

 

Last modified: Monday, 13 May 2019, 8:55 AM