„Роля на военните окръжия ...................

СРЕЩА ДИСКУСИЯ

НА

          КАТЕДРА „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

 

На 21.03.2019 г. в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” - Благоевград, се проведе среща дискусия на тема: „Роля на военните окръжия за укрепване отбраната и сигурността на страната”. Срещата дискусия бе организирана от катедра „Национална сигурност и публична администрация”.

В срещата участие взе подполковник Петър Митев, Началник на Военно окръжие – Благоевград. Той представи устройството, дейността и организацията на работа на Централното военно окръжие. Централното военно окръжие (ЦВО) е организирано в ръководство, отдели и сектори, като към ЦВО са създадени подчинени териториални структури - военни окръжия I степен и военни окръжия II степен. В презентацията си подполковник Петър Митев акцентира на функциите на военните окръжия.

Военни окръжия I степен организационно са разкрити в градовете: Варна, Плевен, Пловдив, София, Стара Загора и Русе. Военното окръжие II степен е организирано в ръководство и сектор "Военен отчет, комплектуване, набиране и адаптация" с офиси за водене на военен отчет в общините, като: води военния отчет в съответната област, изготвя военноотчетни документи, поддържа и съхранява регистри за личния състав от резерва и запаса и за техника-резерв и техника-запас; води документални, картотечни, автоматизирани регистри и електронна база данни на водещите се на военен отчет български граждани и техника в общините от областта; ръководи дейностите по военния отчет на гражданите и техниката в офисите за водене на военния отчет в общините; и др.

Основният акцент на форума бе поставен на ролята на Военно окръжие – Благоевград, за укрепване отбраната и сигурността на страната.

На срещата дискусия присъстваха студенти и преподаватели от Правно-историческия факултет.

Модератор на форума беше проф. д.н. Валери Лазаров, ръководител на катедра „Национална сигурност и публична администрация”.

Last modified: Friday, 29 March 2019, 11:05 AM