Административно обслужване на студентите

Административно обслужване

Специалист: Биляна Младенова тел. 073/88 66 17 e-mail: admin@law.swu.bg

приемно време: 10.00-12.00 ; 13.00-14.00

Специалност “Право”
Инспектор: Антоанела Петрова Ванева -тел. 073/88 66 14 e-mail: vaneva@law.swu.bg

приемно време: 10.00-12.00 ; 13.00-14.00

Специалности "Публична администрация" и "Национална сигурност"
Инспектор: Таня Мирчева Тодорова - редовно и задочно обучение тел. 073/88 66 21 e-mail: todorova@law.swu.bg

приемно време: 10.00-12.00 ; 13.00-14.00

Специалност "Международни отношения" и "Европеистика"
Инспектор: Валя Гатовска - редовно обучение тел. 073/88 66 21 e-mail: v.gatovska@law.swu.bg

приемно време: 10.00-12.00 ; 13.00-14.00

Специалности “История” и “Връзки с обществеността”
Инспектор: Ива Мездричка - редовно и задочно обучение тел. 073/588-508 e-mail: mezdrichka@swu.bg

приемно време: 10.00-12.00 ; 13.00-14.00

Секретар катедри “История “ и “Връзки с обществеността”
Цветанка Атанасова тел. 073/588-513 e-mail: atanasova@swu.bg

приемно време: 10.00-12.00 ; 13.00-14.00

Секретар катедри “Публичноправни наукии Гражданскоправни науки”:

Славина Мишева тел. 073/83 32 08 e-mail: slavina.misheva@law.swu.bg

приемно време: 10.00-12.00 ; 13.00-14.00

Секретар катедри “Международно право и международни отношенияи “Национална сигурност и публична администрация

Валя Гатовска - тел. 073/88 66 21 e-mail:v.gatovska@law.swu.bg

приемно време: 10.00-12.00 ; 13.00-14.00

Системен администратор
Бойко Христов тел. 073/886 996 e-mail: webadmin@law.swu.bg

Last modified: Tuesday, 11 January 2022, 5:52 PM