Нормативни актове

Студентите се допускат в залите за писмен държавен изпит, след представяне на лична карта и студентска книжка. Представянето и на двата документа е задължително!

.

Държавният изпит по „Публичноправни науки“ ще се проведе присъствено при спазване на всички противоепидемични изисквания. Студентите ще се явяват на изпит при представяне на валидни документи за ваксинация, преболедуване, изследване или удостоверение за наличие на антитела,съгл. Заповед №  РД-01-890/ 03.11.2021 г. и Заповед № РД-01-915/ 09.11.2021г.  на Министъра на здравеопазването. Носенето на маски е задължително

.

Писменият държавен изпит по Публичноправни науки ще се проведе на  2 декември 2021 г. /четвъртък/ от 9.00 часа в Учебен корпус №6  - в зала .№№ 6301, 6302, 6305, 6313 и 6314

Изпитът се състои в решаване на казус и ще бъде с продължителност 4 астрономически часа. Студентите трябва да се явят в 8.15 часа за заемане на местата в залите.

По време на решаването на казуса студентите могат да ползват следните нормативни актове:

.

 

1. ЗАКОН ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ;
2. ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ;
3. ЗАКОН ЗА УБЕЖИЩЕТО И БЕЖАНЦИТЕ;
4. АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС..

/Разрешава се ползването на разпечатани нормативни актове от правно-информационните системи/

.

До устен държавен изпит ще бъдат допуснати студентите, които са издържали писмения държавен изпит.

Устният изпит ще се проведе на 3 декември 2021 г., по разпределение по групи в Учебен корпус № 6.

Резултатите от писмения държавен изпит ще бъдат обявени до 19.30 часа на  3 декември 2021 г. на третия етаж в Учебен корпус № 6 и на сайта на факултета http://www.law.swu.bg/

Оценката от писмения държавен изпит не подлежи на преразглеждане.

Last modified: Thursday, 25 November 2021, 4:12 PM