Нормативни актове

Студентите се допускат в залите за писмен държавен изпит, след представяне на лична карта и студентска книжка. Представянето и на двата документа е задължително!

.

Държавният изпит по „Наказателноправни науки“ ще се проведе присъствено при спазване на всички противоепидемични изисквания. Необходимо е студентите да влизат по един, като спазват необходимата физическа дистанция. На входа задължително ще трябва да дезинфекцират ръцете си с поставените препарати. Носенето на маски е задължително.

.

Писменият държавен изпит по Наказателноправни науки ще се проведе на  20 октомври 2021 г. /сряда/ от 9.00 часа в Учебен корпус №6  - в зала .№№ 6301, 6302, 6304, 6305, 6313 и 6314

Изпитът се състои в решаване на казус и ще бъде с продължителност 4 астрономически часа. Студентите трябва да се явят в 8.15 часа за заемане на местата в залите.

По време на решаването на казуса студентите могат да ползват следните нормативни актове:

.

1. Наказателен кодекс;
2. Наказателнопроцесуален кодекс;

.

/Разрешава се ползването на разпечатани нормативни актове от правно-информационните системи/

.

До устен държавен изпит ще бъдат допуснати студентите, които са издържали писмения държавен изпит.

Устният изпит ще се проведе на 21 и 22 октомври 2021 г., по разпределение по дати и групи групи в Учебен корпус № 6.

Резултатите от писмения държавен изпит ще бъдат обявени до 19.30 часа на  30 октомври 2021 г. на третия етаж в Учебен корпус № 6 и на сайта на факултета http://www.law.swu.bg/

Оценката от писмения държавен изпит не подлежи на преразглеждане.

Last modified: Thursday, 14 October 2021, 4:09 PM