Нормативни актове

Студентите се допускат в залите за писмен държавен изпит, след представяне на лична карта и студентска книжка. Представянето и на двата документа е задължително!

.

Държавният изпит по „Наказателноправни науки“ ще се проведе присъствено при спазване на всички противоепидемични изисквания. Необходимо е студентите да влизат по един, като спазват необходимата физическа дистанция. На входа задължително ще трябва да дезинфекцират ръцете си с поставените препарати. Носенето на маски е задължително.

.

Писменият държавен изпит по Наказателноправни науки ще се проведе на  14 юни 2021 г. /понеделник/ от 9.00 часа в Учебен корпус № 6 - в зали – №№  Зала Аудиториум на етаж 1 на Американския университет, Зала на етаж 4 на Американския университет - намира се над Правно-историческия факултет

Изпитът се състои в решаване на казус и ще бъде с продължителност 4 астрономически часа. Студентите трябва да се явят в 8.15 часа за заемане на местата в залите.

По време на решаването на казуса студентите могат да ползват следните нормативни актове:

.

  • 1. Наказателен кодекс;
  • 2. Наказателно-процесуален кодекс.

.

/Разрешава се ползването на разпечатани нормативни актове от правно-информационните системи/

.

До устен държавен изпит ще бъдат допуснати студентите, които са издържали писмения държавен изпит.

Устният изпит ще се проведе на 15 юни 2021 г. по разпределение по групи в Учебен корпус № 6.

Резултатите от писмения държавен изпит ще бъдат обявени до 19.30 часа на  14 юни 2021 г. на третия етаж в Учебен корпус № 6 и на сайта на факултета http://www.law.swu.bg/

Оценката от писмения държавен изпит не подлежи на преразглеждане.

Last modified: Wednesday, 9 June 2021, 9:41 AM