СЪОБЩЕНИЯ, НОВИНИ

Държавни изпити - катедра "История": - можете да видите ТУК


Държавни изпити за специалност "Връзки с обществеността"  - можете да видите ТУК


Държавни изпити  за специалност " Международни отношения" - можете да видите ТУК


В катедра „Връзки с обществеността“ на Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе ежегодният конкурс за есе, организиран от проф. Анна Чолева-Димитрова и ас. Теодора Христова, в рамките на дисциплината „Теория и практика на текста“. .... повече виж ТУК


НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ

ОТ РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ,

 

На основание Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № 2685/30.12.2020 г. на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“, изпитните сесии за зимен семестър на учебната 2020/2021 г. -  редовна и поправителна, за студентите от редовна форма на обучение, ще се проведат онлайн за всички специалности от Правно-историческия факултет. 

 

Изпитите по задължителните учебни дисциплини ще се проведат комбинирано, чрез платформата „MOODLE“ – писмена част и системата „BIG BLUE BUTTON“– устна част. При явяване на изпит в системата „BIG BLUE BUTTON“– устна част е задължително студентите да се визуализират чрез използване на камера.


НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ

ОТ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ,

 

На основание Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № 2685/30.12.2020 г. на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“, очните занятия за летен семестър на учебната 2020/2021 г., за студентите от задочна форма на обучение до 31 януари 2021 г., ще се провеждат от разстояние чрез платформата „MOODLE“.  Организацията на занятията от 01 февруари 2021 г., ще бъде в съответствие с актуалните противоепидемични мерки предприети от Министъра на здравеопазването.


ЗАПОВЕД

№ 2685

Благоевград, 30.12.2020 година

 

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование във връзка

със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването,

 

НАРЕЖДАМ:

Удължавам срока на Заповед № 2577 / 27.11.2020 година за въведените противоепидемични мерки в Югозападния университет "Неофит Рилски", считано от 23.12.2020 година до 31.01.2021 година.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-ректорите, деканите, помощник-ректора, ръководителите на звена, директорите на дирекции и началниците на отдели.

 

 

РЕКТОР

Проф. д-р Борислав Юруков


!!!Допълнителна информация към заповед № 2577 на ректора от 27.11.2020 г.
Обявените семестриалните изпити за периода от 30.11.2020 г. до 23.12.2020 г. ще се проведат чрез електронzни платформи по обявените от факултетите графици.

ЗАПОВЕД

№ 2577

Благоевград, 27.11.2020 година

 

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование  и Заповед № РД-01-677 / 25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването във връзка със Заповед № 2421 / 11.11.2020 година на ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“,

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. Преустановявам присъствения учебен процес в Югозападния университет „Неофит Рилски“ до 23.12.2020 година. Държавните и семестриалните изпити и защитите на дипломни работи да бъдат отложени, с изключение на държавни изпити за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, при стриктно спазване на мерките за контрол на инфекциите съгласно Наредба № 3 от 2013 година за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции.

2. Учебните занятия да продължат неприсъствено – онлайн, чрез налични платформи за електронно обучение, с онлайн контакти между преподаватели и студенти. Ръководителите на основните звена съвместно с Дирекция „Образователни дейности“ и Отдел „Информационни технологии“ да организират и реализират обучението на студентите и докторантите чрез университетските електронни ресурси .......... цялата заповед виж ТУК


Обучение на докторанти по програми, предлагани от Европейския университет (ЕУИ), за академичната 2021/2022 г. ... повече виж ТУК


Приветствие на Декана на Правно-историческия факултет, доц. д-р Николай Марин към студентите приети в първи курс на Правно-историчекия факултет за учебната 2020/2021 г. 

Уважаеми първокурсници,

Началото на настоящата 2020/2021 учебна година е различно по много причини, ..... цялото приветствие можете да видите ТУК


Инструкции за работа в системата MOODLE, можете да изтеглите  ТУК

.

.

Електронната система   MOODLE   на Правно-историческия факултет ..... ВХОД


ПРЕЗЕНТАЦИИ НА НАШИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК


Последно модифициране: понеделник, 25 януари 2021, 16:51