СЪОБЩЕНИЯ, НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ

С настоящото съобщение от мое име и от името на Научния комитет Ви уведомявам, че научната конференция "РОЛЯ НА ДОБРОТО УПРАВЛЕНИЕ В ДЕЙНОСТТА НА ООН" се отменя поради продължаващото разпространение на COVID-19 и настоящите ограничения.

Въпреки това Научният комитет взе решение получените в срок до 22 декември 2020 г. материали да бъдат публикувани в научен сборник.

С най-добри пожелания и бъдете здрави!

Доц. д-р Николай Марин

Декан на Правно-историческия факултет

==========================================================================================

ANNOUNCEMENT

With this announcement, on behalf of my colleagues from the Scientific Committee and myself, I would like to inform you that the scientific forum “THE ROLE OF GOOD GOVERNANCE IN THE UNITED NATIONS ACTIVITIES” has been cancelled due to the continued uncertainty surrounding the spread of COVID-19 and the ongoing restrictions. To our most profound regret, will not be able to host the event as planned.

However, I have some good news - the papers you have prepared for the forum will be published in a special issue of one of the journals of the Faculty of Law and History. Full texts of your works will be published free of charge after completion of the reviewing process.

Deadline for submission of the reports/articles - December 22, 2020. If you have any questions, do not hesitate to contact me!

Kind regards and stay healthy,

Assoc. Prof. Nikolay Marin, PhD

Dean of the Faculty of Law and History


Уважаеми студенти, 

Съгласно решение на Факултетния съвет на Правно-историческия факултет, Протокол №9/29.10.2020 г., поправителната изпитна сесия за зимен семестър на учебната 2020/2021 г. за задочна форма на обучение, ще се проведе онлайн за всички специалности от Правно-историческия факултет. 

 Изпитите по задължителните учебни дисциплини ще се провеждат комбинирано, чрез платформата „MOODLE“ – писмена част и системата „BIG BLUE BUTTON“– устна част. При явяване на изпит е необходимо студентите да се визуализират чрез използване на камера.


ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ

СПЕЦИАЛНОСТИ „Връзки с обществеността”, „История”,История и археология” и „Архивистика и информационна сигурност”.

 

От 16 ноември 2020 г. студентите от специалности „Връзки с обществеността”, „История”, „История и археология” и „Архивистика и информационна сигурност” ще бъдат обслужвани в сградата на Учебен корпус №6, Правно-исторически факултет. За въпроси и информация – инспектор Антоанела Ванева, телефон 073/886614 и инспектор Таня Тодорова, телефон 073/886621.


ВАЖНО!!!

Във връзка с удължената епидемична обстановка и на основание Заповед № РД-01-651/11.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването в съответствие с точка I. т. 4 Ви уведомяваме, че Държавният изпит по „Публичноправни науки“ за студентите от специалност „Право“, обявен за 18, 19 и 20 ноември 2020 г., временно се отлага.

 

Следете своевременно на сайта на Правно-историческия факултет за актуална информация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Уважаеми новозаписани студенти в образователно –квалификационна степен „Магистър“ за уч. 2020/2021 год., в специалност Публична администрация – магистърски програми „Здравен мениджмънт“, „Управление на човешките ресурси“, „Данъчна администрация“ и „Териториална администрация“ и в специалност „Национална сигурност“, магистърска програма „Национална сигурност“ .......... цялото съобщение виж ТУК


ЗАПОВЕД

 

№ 2421

 

Благоевград, 11.11.2020 година

 

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование във връзка със Заповед № РД-01-626 от 27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Заповед № 1519 / 30.09.2020 година и Заповед № 2191 / 28.10.2020 година,

 

 НАРЕЖДАМ:

 

                      1.  Удължавам срока на Заповед № 2191 / 28.10.2020 година.

                     2.   Преустановявам  присъствения учебен процес, считано от 13.11.2020 година до 27.11.2020 година.

 

 Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-ректорите и на помощник-ректора.

 

РЕКТОР
Проф. д-р Борислав Юруков


Конкурс за стипендианти. Българската народна банка обявява конкурс за стипендианти за 2021 година. Две стипендии по 600 лв. месечно за студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) "магистър"......... повече виж ТУК


Фондация Български институт за правни инициативи съвместно с посолството на Кралство Нидерландия в България организират конкурс за студентски есета на тема: Разобличаването (whistleblowing) в България - доносничество или възможност за справяне с корупцията .......... условия за участие виж ТУК

 

Плакат виж ТУК

 

За контакти виж ТУК


Приветствие на Декана на Правно-историческия факултет, доц. д-р Николай Марин към студентите приети в първи курс на Правно-историчекия факултет за учебната 2020/2021 г. 

Уважаеми първокурсници,

Началото на настоящата 2020/2021 учебна година е различно по много причини, ..... цялото приветствие можете да видите ТУК


Важно за студентите от специалност Право!
Министърът на образованието и науката и министърът на правосъдието утвърдиха  новите конспекти за държавни изпити за специалност Право, които можете да видите ТУК

Дати за държавни изпити за студентите от специалност Право виж ТУК


Излезе новия брой /Година XV , брой 2, 2019 г. / на списание Международна политика, издание на Правно-историческия факултет. Можете да го видите TУК

.

.

.

На сайта на списанието / http://ip.swu.bg /можете подробно да четете, разглеждате, търсите /по автор, заглавие, година, брой, ключови думи и др./, изтегляте статии и др. от всички броеве на списанието..

.

.


Инструкции за работа в системата MOODLE, можете да изтеглите  ТУК

.

.

Електронната система   MOODLE   на Правно-историческия факултет ..... ВХОД


ПРЕЗЕНТАЦИИ НА НАШИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК


Last modified: Tuesday, 17 November 2020, 2:19 PM