Съобщение

На вниманието на студентите от специалност Публична администрация – редовно и задочно обучение

Дати за изпити само за студенти, които са пред държавен изпит:

1. Правотворчество – 15.06. 2021 г. – 12 часа, платформа Moodle

2. Въведение в правото – 15.06.2021 г. – 12 часа и 30.06.2021 г. – 12 часа, платформа Moodle

3. Основи на гражданското право – редовно обучение – 28.06.2021 г. -10 часа, платформа Moodle

4. Основи на гражданското право – задочно обучение – 21.06.2021 г. – 12 часа, платформа Moodle

5. Осигурително право – 22.06.2021 г. -11 часа, платформа Moodle

За изпита по осигурително право не е необходимо индивидуален протокол и заплащане на административна такса.

За другите обявени изпити, всеки студент/ка, който,/която  желае да се яви е длъжен/длъжна  3 /три/  дни преди датата за изпит да изпрати сканирана квитанция за платена такса, в размер на 30.00 лв. и да заяви участие за да бъде включен/включена  в протокола.

Last modified: Tuesday, 15 June 2021, 10:38 AM