Магистърска програма по Връзки с обществеността

Връзки с обществеността - ОКС „магистър”

а. Наименование на програмата:

Магистърска програма “Връзките с обществеността в бизнеса”, професионална квалификация “Магистър по връзки с обществеността”

б. Форма на обучение и продължителност:

- 1 година (2 семестъра) за лица, които притежават образователно-квалификационна степен “бакалавър” в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки, в редовна и задочна форма на обучение. Общият брой кредити, необходим за завършване на ОКС "магистър" е 60, като 15 от тези кредити се присъждат за разработка и успешна защита на дипломна работа.

- 2 години (4 семестъра) за лица, които не притежават образователно-квалификационна степен “бакалавър” в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки, в редовна и задочна форма на обучение. Общият брой кредити, необходим за завършване на ОКС "магистър" е 120, като 15 от тези кредити се присъждат за разработка и успешна защита на дипломна работа.

в. Кратко описание на специалността:

По природа и по необходимост връзките с обществеността са неразривно свързани с мениджмънта на всяка бизнес структура. Управлението на публичната репутация в реална и онлайн среда, съпътствано от адекватни умения за стратегическо определяне на организационните принципи и цели, се превръщат във водещи приоритети в дейността на съвременната и гъвкава корпорация.

Поради това основни цели, заложени в обучението са:

 • · теоретична и практическа подготовка на специалисти, които ефективно да съдействат на бизнес организациите за осъществяване на краткосрочни и дългосрочни цели чрез адаптиране на възможностите на променящия се пазар и интегрираната комуникационна политика на компанията;
 • · синхронизиране на организационната бизнес стратегия с тактическите и стратегически прогами по връзки с обществеността;
 • · формиране на компетенции за менажиране на публичната репутация на организацията в контекста на корпоративната социална отговорност;
 • · изграждане на умения за адекватно прилагане на методите на пазарните проучвания с цел систематизиране на информация за цялостната пазарна картина и очертаване на фирмените рискове и възможности в бранша.
 • Съдържанието на учебния план, учебните програми, организацията на обучението и прилаганата кредитна система в специалност „Връзки с обществеността” гарантират на завършилите придобиване на следните компетенции и практически умения:
 • - изграждане на комуникационна мрежа за ефективни двустранни взаимоотношения с бизнес партньори и целеви публики чрез съдействието на медиите;
 • - конструиране и успешно лансиране в общественото и пазарното пространство на корпоративния и марковия имидж;
 • - разработване на прецизни инструменти за измерване ефективността на комуникационните послания към таргет групите;
 • - формиране на корпоративна култура за постигане на организационните цели и утвърждаване на организационната мисия;
 • - развиване на проектна дейност за подпомагане на цялостното функциониране на организацията и ефективното й сътрудничество с партньори на национално и международно ниво;
 • - адаптиране на организацията към променящите се условия на социалната, икономическата, политическата и технологичната среда;
 • - проектиране, внедряване и поддържане на информационните и комуникационните технологии и системи в областта на електронния бизнес и електронната търговия;
 • - активно партньорство на висшето ръководство в осъществяването на преговори и делови взаимоотношения чрез прилагане методите на убеждаващата комуникация;
Last modified: Wednesday, 6 March 2019, 9:56 PM