Послание на декана

 

доц. д-р Николай Марин
Декан на Правно-историческия факултет

 

Обръщение на Декана

Уважаеми първокурсници,

Началото на настоящата 2020/2021 учебна година е различно по много причини, свързани с пандемията от COVID-19. Наложената поради здравни мерки социална дистанция промени начина на нашето общуване и формите на обучение във висшето образование. Повече от всякога обаче ние като общество се нуждаем да спазваме тези мерки, но да не допускаме те да останат в нас и след края на пандемията.

Трябва да бъдем оптимисти и да се готвим за реалността след COVID-19. В тази връзка е необходимо да се извлекат поуките за всички нас , а те са, че:

-          Образованието е неизменна и непреходна ценност, която се проявява още по-ярко в условията на изпитания и трудни моменти като пандемията;

-          Само високообразованият човек би могъл да се подготви по-добре за предстоящите проблеми и да има своя принос за развитието на обществото;

-          Образованието е най-ефективната инвестиция за Вашето бъдеще.

Във факултета, който сте избрали, се провежда обучение в шест професионални направления:

-          2.2. История и археология;

-          3.3. Политически науки;

-          3.5. Обществени комуникации и информационни науки;

-          3.6. Право;

-          3.7. Администрация и управление;

-          9.1. Национална сигурност.

Предлаганите бакалавърски, магистърски и докторски програми са широкообхватни и са сред най-предпочитаните от кандидат-студентите и кандидат-докторантите. Безспорно доказателство за качественото образование в ЮЗУ „Неофит Рилски“ са модерните подходи на обучение, висококвалифицираните преподаватели и добрата професионална реализация на нашите възпитаници.

Утвърдени традиции в Правно-историческия факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски“ има специалността от регулираните професии „Право“. Всеизвестно е, че правото е наука за доброто и справедливото. Ето защо се постарайте да прилагате и утвърждавате доброто и справедливото във Вашето ежедневно общуване и дейност, защото предизвикателствата пред правните науки непрекъснато се увеличават, а чрез науката за доброто и справедливото би могло да се осигури правото като регулатор на обществените отношения, включително и в слабо или почти непознати за нас сфери.

В тази връзка ръководството на факултета ясно осъзнава предизвикателствата пред обществото и затова поставя акцент върху включването в учебните планове на специалностите в Правно-историческия факултет на практическото обучение, за да стимулира участието на студентите в практики, в правни клиники и кръжоци с цел подобряване ефективността на извънаудиторната дейност.  Непрекъснато се актуализират учебните програми, за да се осигури модерен учебен процес. За по-доброто усвояване на знанията и уменията в избраната от Вас специалност имате възможност да участвате в научноизследователски проекти, в студентски практики, както и в студентска мобилност по програма „Еразъм +“.

Моят съвет е никога да не се отказвате пред трудните моменти, каквито със сигурност ще съпътстват Вашето обучение. Тяхното успешно преодоляване трябва да Ви направи още по-упорити и последователни в усвояването на нови знания и умения.

Уверен съм, че с нашите съвместни усилия – на студентите, на преподавателите и на служителите, Вие ще придобиете едно престижно висше образование в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, което ще бъде солидна основа за бъдещата Ви успешна професионална реализация.

На добър час! 

Last modified: Thursday, 15 October 2020, 3:21 PM