Бакалавърска програма по Европеистика

Специалност Европеистика

Европеистика

1.Информация за ОКС бакалавър

а. Наименование на специалността

Европеистика

б. ОКС

бакалавър

в. Форма на обучение и продължителност

редовна, четири години /8 семестъра/ за бакалавър

г. Акредитация

През 2009 г. е получена програмна акредитация за професионално направление 3.3. “ Политически науки ”за образователно-квалификационна степен “Бакалавър” и „Магистър” за срок от шест години - 2015 г.

д. Кратко описание на специалността

В специалност "Европеистика" се подготвят специалисти за дипломатическа, консулска и обща външнополитическа дейност.

Учебните дисциплини, включени в учебния план на специалност "Европеистика" позволяват придобиването на образователно-квалификационната степен "бакалавър". Обучението се изгражда върху основата на четири научни направления: история, политически науки, право, икономика, както и засилено изучаване на чужд език.

В учебния план са включени дисциплини, които обогатяват подготовката на специалистите по европеистика с необходимите специални международноправни, юридически, политически, исторически, икономически и езикови знания и умения и разширяват кръга на сферите, където завършилите могат да се реализират като добри специалисти. Изучават се и допълнителни дисциплини, които имат отношение към подготовката на управленски кадри както за външно­политическата и международната дейност, включително и за международните икономически отношения, така и за работа в държавни и общински администрации (напр. по усвояване на европейски фондове). Това е израз на общия стремеж обучението във факултета да се извършва по актуални и перспективни учебни планове.

В процеса на обучение се включва учебна практика в Министерство на външните работи и/или други държавни институции. Бакалавърската степен на специалност "Европеистика" се придобива след полагане на теоретичен държавен изпит по специалността и държавен изпит по чужд език. Интердисциплинарният характер на специалността дава възможност на завършилите да се развиват в различни области на обществения живот - в български държавни и международни институции, неправителствени организации и др.

Завършилите бакалавърска степен по европеистика придобиват знания и практически умения, необходими за ефективно професионално развитие в глобализиращия се свят:

 • - за основните понятия в тенденциите на глобализацията и регионалистиката;
 • - за основните направления в теоретичните школи на международните отношения;
 • - за основните закономерности и тенденции в развитието на международната система в преход;
 • - фундаментални знания за основните направления в специалностите - история, политически науки, право и икономика,
 • - знания и умения в областта на културната антропология, в духа на европейските стандарти за реализация на експерти по въпросите на европейската интеграция и културно-историческото наследство;
 • - знания и умения в прилагането на регионалните политики и стратегии на Европейския съюз,
 • -формиране на способности и нагласи за екипна работа в различни национални и международни институции и
 • неправителствени организации;
 • - възможност за задълбочаване на знанията във втория цикъл (магистърска степен) на висше образование с широк избор на магистърски програми: по международни отношения, политология, журналистика, връзки с обществеността и др.
 • Завършилите специалност „Европеистика” могат да работят във всички звена и институции по проблемите на европейските въпроси, международните отношения и външната политика на страната, както в държавния, така и в частния сектор. Могат да се реализират като:
 • - специалисти, външнополитически експерти и съветници в централните държавни органи;
 • - служители в Министерството на външните работи и неговите структури в чужбина - посолства, консулства,
 • културни служби и др.;
 • - референти и анализатори в българските ведомства за сигурност и отбрана (по линия на МВР и МО);
 • - изследователи в научни институти и преподаватели във висши училища;
 • - външнополитически коментатори и експерти в международните отдели на масмедиите;
 • - специалисти в отделите за международна дейност на държавни учреждения, неправителствени, нестопански публични организации, търговски камари, митници, импортно-експортни дружества, както и в представителства на транснационални корпорации, чужди фирми със смесено участие
 • - специалисти в отделите по европейски въпроси и международна дейност на държавни учреждения.

Учебният план на специалност “Европеистика” съдържа следните основни дисциплини:

 • · История на международните отношения;
 • · Теория на международните отношения;
 • · Политология;
 • · Политическа история на Европа и САЩ;
 • · Външнополитическо сътрудничество и интеграция в Югоизточна Европа;
 • · Административно право
 • · Международни икономически отношения;
 • · Обща теория на пазарното стопанство;
 • · Политическа система на Европейския съюз ;
 • · Европейски международни организации ;
 • · Международно публично право;
 • · Дипломатическо и консулско право;
 • · История на европейската идея и европейската интеграция ;
 • · Eвропейският съюз в системата на международните отношения ;
 • · Външнополитически анализ и прогнозиране ;
 • · Институционална система на Европейския съюз ;
 • · Право на Европейския съюз;
 • · Управление на кризи и хуманитарно сътрудничество в Европейския съюз ;
 • · Защита правата на човека ;
 • · Европейската система за сигурност - международни и регионални аспекти ;
 • · Общи политики на Европейския съюз ;
 • · Правна система на Европейския съюз ;

Общ хорариум за ОКС бакалавър по Европеистика – 2340 часа.

Последно модифициране: петък, 5 юли 2013, 07:33

>

Last modified: Wednesday, 6 March 2019, 10:02 PM