Факултетен съвет

Факултетният съвет обсъжда и утвърждава вътрешни актове на факултета; приема учебните планове на специалностите и ги предлага за утвърждаване от Академическия съвет; приема учебни програми по преподаваните дисциплини; приема специалностите и предлага на Ректора зачисляване на докторанти; определя условията за преместване на студенти от и в други специалности и форми на обучение, за едновременно обучение по повече от едно специалност и за обучение по индивидуални учебни планове; обсъжда ежегодно състоянието на учебната работа и приема мерки за нейното усъвършенстване; обсъжда основните въпроси на научната и научно-приложната дейност във факултета; приема атестации на професорите, доцентите и асистентите и оценките за работата на докторантите и предлага на Ректора решения за трудово правоотношение при две последователни атестации, при които оценката е недостатъчна; организира сътрудничество с други факултети и научни организации.

Факултетният съвет се състои от 25 до 35 члена и включва представители на академичния състав на основен трудов договор, студенти и докторанти. Не по-малко от 3/4 от членовете на ФС би следвало да са хабилитирани лица.

Членовете на факултетския съвет се избират от Общото събрание. Деканът е член на ФС по право и е негов председател.

Факултетният съвет заседава редовно веднъж месечно, с изключение на месеците юли и август. Той се свиква от декана. Деканът може да свика факултетния съвет и на извънредно заседание: (1) по свое решение; (2) по искане на не по-малко от 1/4 от членовете на съвета.

.

Състав на факултетния съвет на Правно-историческия факултет - мандад 2019-2023 г.


1 Проф. д.н. Анна Чолева-Димитрова    choleva@swu.bg
2 Проф. д.н. Костадин Паев kostapaev@swu.bg
3 Проф. д.н.   
Любомир Тимчев l_tim4ev@law.swu.bg
4 Проф. д-р Веселин Вучков vuchkov@law.swu.bg
5 Проф. д-р
Владко Иванов vlad_ivanov@law.swu.bg
6 Проф. д-р   Габриела Белова gbelova@law.swu.bg
7 Проф. д-р   Добринка Чанкова chankova@law.swu.bg
8 Доц. д-р Александър Иванов alex_ivanov@law.swu.bg
9 Доц. д-р Ана Джумалиева ana.dzumalieva@gmail.com
10 Доц. д-р Асен Воденичаров asenvod@law.swu.bg
11 Доц. д-р Валентина Голева aleksandrovavalentina@law.swu.bg

12

Доц. д-р Валентин Китанов kitvalmil@swu.bg
13 Доц. д-р Вера Лазарова v.lazarova@law.swu.bg
14 Доц. д-р Димитрина Стефанова dimi@swu.bg
15 Доц. д-р Димитър Тюлеков dtyulekov@law.swu.bg
16 Доц. д-р Иван Петров
ivanpetrov@swu.bg
17 Доц. д-р Манол Станин stanin@law.swu.bg
18 Доц. д-р Маргарита Чешмеджиева margo@law.swu.bg
19 Доц. д-р Николай Марин
marin@law.swu.bg
20 Доц. д-р Николай Попов npopovilir@law.swu.bg
21 Доц. д-р Надежда Кръстева nkrusteva@law.swu.bg
22 Доц. д-р Славянка Ангелова sl.angelova@swu.bg
23 Доц. д-р Снежана Ракова rakova@swu.bg
24 Доц. д-р Таня Йосифова
tiossifova@gmail.com
25 Гл.ас. д-р Анна Христова
annahristova@law.swu.bg
26 Гл.ас. д-р Весела Мирчева v.mircheva@law.swu.bg
27 Гл.ас. д-р Диана Велева velevad@swu.bg
28 Г-жа Петранка Щерева - докторант
29 Г-н Виктор-Кристиян Василев студент

Last modified: Wednesday, 15 June 2022, 8:26 AM