Отговорници на курсове по специалности, в които се обучават чуждестранни студенти

Отговорници на курсове по специалности, в които се обучават чуждестранни студенти

Специалност "Международни отношения"

Координатор – ас. д-р Йосиф Кочев

І курс – ас. д-р Йосиф Кочев
ІІ курс – гл.ас. д-р Гергана Георгиева
ІІІ курс – ас. Десислава Янева
ІV курс – гл. ас. д-р Вероника Стоилова

Специалност "Европеистика"

Координатор – ас. д-р Йосиф Кочев

І курс – ас. д-р Златка Гергинова
ІІ курс – гл. ас. д-р Вероника Стоилова
ІІІ курс – ас. д-р Мария Хаджипетрова
ІV курс – ас. д-р Мария Хаджипетрова

Специалност "Публична администрация"

Гл. ас. д-р Гергана Кресналийска
гл. ас. д-р Гергана Георгиева

Специалност "Право"

І курс – ас. д-р Николета Лазарова
ІІ курс – гл.ас. д-р Веселин Петров
ІІІ курс - ас. д-р Николета Лазарова
ІV курс – доц. д-р Рая Илиева
V курс - доц.д-р Кремен Маринов

специалност "Връзки с обществеността"

гл.ас. д-р Славка Попова

специалност "История"

гл.ас. д-р Милена Ангелова

Major "International relations"

Coordinator –Assist. Prof. Yosif Kochev, PhD

І year – Assist. Prof. Yosif Kochev, PhD
ІІ year – Assist. Prof. Gergana Georgieva, PhD
ІІІ year – Assist. Prof. Desislava Yaneva
ІV кyear – Assist. Prof. Veronika Stoilova, PhD

Major "European studies"

Coordinator – Assist. Prof. Yosif Kochev, PhD

І year – Assist. Prof. Zlatka Gerginova, PhD
ІІ year –Assist. Prof. Veronika Stoilova, PhD
ІІІ year – Assist. Prof. Maria Hadzhipetrova, PhD
ІV year – Assist. Prof. Maria Hadzhipetrova, PhD

Major "Public administration"

Chief Assist. Gergana Kresnaliyska, PhD
Chief Assist. Gergana Georgieva, PhD

Major "Law"

І year – Assist. Prof. Nikoleta Lazarova, PhD
ІІ year – Assist. Prof. Veselin Petrov, PhD
ІІІ year – Assist. Prof. Nikoleta Lazarova, PhD
ІV year – Assoc. Prof. Raya Ilieva, PhD
V year - Assoc. Prof. Kremen Marinov, PhD

Major "Public relations"

Assist. Prof. Slavka Popova, PhD

Major "History"

Assist. Prof. Milena Angelova, PhD

Last modified: Thursday, 28 February 2019, 4:28 PM