Държавни изпити за специалност Връзки с общствеността

Държавни изпити за ОКС „БАКАЛАВЪР“, специалност  „Връзки с обществеността“ и ОКС „МАГИСТЪР“, специалност „Връзки с обществеността в бизнеса“

 Срок за подаване на молби от  30 януари до 10 февруари 2023  г.

За учебната 2021/2022  г.

ОКС „бакалавър“

Поправителна сесия
Дата/час

място

1

Писмен държавен изпит 15 февруари 2023 г., 9:30 часа. зала

2 Устен държавен изпит 16 февруари 2023 г., 9:30 часа. зала

3 Защита на дипломни работи 15 февруари 2022 г., 10:00 часа. зала

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит е длъжен да подаде молба за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.

Молба-образец се закупува от книжарницата в УК-1, попълва се от студента и се заверява от инспектора в учебен отдел. Молбата може да бъде подадена и по електронна поща.

Дипломните работи се предават на диск и 1 хартиен носител.

Last modified: Friday, 23 December 2022, 10:48 AM