Държавни изпити за ОКС „БАКАЛАВЪР“, специалност  „Връзки с обществеността“ и ОКС „МАГИСТЪР“, специалност „Връзки с обществеността в бизнеса“

 

Срок за подаване на молби и дипломни работи от 31 август до 10 септември 2021 г.

 

За учебната 2020/2021 г.

ОКС „бакалавър“

Редовна сесия
Дата/час

място

1

Писмен държавен изпит 20 септември (понеделник) 2021 г. от 9.00 ч. 1341
2 Устен държавен изпит 21 септември (вторник) 2021 г. от 9.00 ч.
1443
3 Защита на дипломни работи 20 септември (понеделник) 2021 г. от 9.00 ч.
1443

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит е длъжен да подаде молба за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.

Молба-образец се закупува от книжарницата в УК-1, попълва се от студента и се заверява от инспектора в учебен отдел. Молбата може да бъде подадена и по електронна поща.

Дипломните работи се предават на диск и 1 хартиен носител.

Last modified: Tuesday, 31 August 2021, 2:32 PM