Държавни изпити за специалност Национална сигурност


за учебната 2019/2020 год.

За ОКС „ Бакалавър”

Редовна сесия

Поправителна сесия
Държавен изпит „Национална сигурност 24 февруари /сряда / 2021  г. от 10.30 ч.
Срок за подаване на молби от 15.02./понеделник/ до 18.02. /четвъртък/ 2021 год.
Защита на дипломна работа

24 февруари /сряда/ 2021  г. от 10.30 ч.

Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи от 8.02./понеделник/ до 11.02. /четвъртък/ 2021 год.

...

За ОКС „ Магистър”

Редовна сесия

Поправителна сесия
Държавен изпит

24 февруари /сряда / 2021  г. от 9.00 ч.

Срок за подаване на молби от 8.02./понеделник/ до 11.02. /четвъртък/ 2021 год.
Защита на дипломни работи

24 февруари /сряда / 2021  г. от 9.00 ч.

Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи от 8.02./понеделник/ до 11.02. /четвъртък/ 2021 год.

Дипломните работи се предават на хартиен носител – 1 брой и на 1 брой диск.

 

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит или защита на дипломна работа,  е длъжен да подаде молба - образец за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.


Молбата за държавен изпит може да се изтегли от сайта на Правно-исторически факултет и да се изпрати на имейла на инспектор студентско състояние Таня Тодорова или да се  закупи от копирния център на етажа  и да се подаде  на място. Попълва се от студента и се заверява от инспектор студентско състояние Таня Тодорова.

Молбата за защита на дипломна работа се представя заедно с дипломната работа /1бр. на хартиен носител и 1 бр. на диск/ - само на място във факултета

Last modified: Friday, 12 February 2021, 9:12 AM