Държавни изпити за специалност Европеистика


За учебната 2018/2019 год.

За ОКС „ Бакалавър”

Редовна сесия

Поправителна сесия час/зала
Държавен изпит по специалността 20 февруари 2020 г. УК 6 от 9 ч.
Английски език 3 февруари - писмен
4 феврурари - устен

8.30 ч. УК-1 зала 470

Немски език
Френски език
Руски език


10 февруари - писмен
11 февруари - устен
8.30 ч. УК-1 зала 470
Срок за подаване на молби от 27 до 30 януари 2020 г.

...

За ОКС „ Магистър”

Редовна сесия

Поправителна сесия час/зала
Защита на дипломни работи 20 февруари 2020 г. УК 6 от 9 ч.
Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи от 27 до 30 януари 2020 г.

Дипломните работи се предават на хартиен носител – 1 брой и на 1 брой диск.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит или защита на дипломна работа е длъжен да подаде молба - образец за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.
Молбата се закупува от копирния център на етажа. Попълва се от студента и се заверява от инспектор студентско състояниие.

Начало на провеждане на държавният изпит и защита на дипломна работа – 8.30 часа

Залата, в която ще се проведат ще бъде обявена в деня на изпита на информационното табло за специалността във факултета.

Last modified: Monday, 6 January 2020, 9:46 AM