Държавни изпити за специалност Международни отношения


Предварителна сесия за учебната 2021/2022 год.

За ОКС „ Бакалавър”

Предварителна  сесия

 зала/час 
Държавен изпит „Теория и история на международните отношения и на външната политика“

13 юли /сряда/ 2022 г.

Английски език

11 юли /понеделник/ 2022 г.

Немски език 15 юли /петък/ 2022 г.

Френски език 15 юли /петък/ 2022 г.

Руски език

15 юли /петък/ 2022 г.

Студентите, които ще се явят на държавен изпит по съответния Чужд език  да бъдат в залата в 8:30- 8:45 ч.

Срок за подаване на молби: от 1 юли /петък/ до 6 юли /четвъртък/ 2022 г.

....

За ОКС „ Магистър” и 
"Бакалавър"

Предварителна  сесия

 час/зала  
Защита на дипломни работи 13 юли /сряда/ 2022 г.
Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи от 27 юни /понеделник/ до 30 юни /четвъртък/ 2022 г.

Дипломните работи се предават на хартиен носител – 1 брой и 1 брой на диск.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит или защита на дипломна работа, е длъжен да подаде молба - образец за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.

Молбата за държавен изпит може да се изтегли от сайта на Правно-исторически факултет и да се изпрати на имейла на инспектор студентско състояние Валя Гатовска или да се закупи от копирния център на етажа и да се подаде  на място. 

Молбата за защита на дипломна работа се представя задължително заедно с дипломната работа на място. Попълва се от студента и се заверява от инспектор студентско състояние Валя Гатовска.

Титулната страница на дипломната работа ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да бъде подписана от научния ръководител.

Часът и залата  за провеждане на държавния изпит  и защита на дипломна работа ще бъдат обявени допълнително в сайта на факултета, след приключване на срока за подаване на молбите.

Последно модифициране: сряда, 22 юни 2022, 11:23