Държавни изпити за специалност Публична администрация

За учебната 2021/2022 год.

За ОКС „ Бакалавър”

Предварителна  сесия

Редовна сесия
Държавен изпит "Публичноправни науки и управление на публичната дейност"

19 юли /вторник/ 2022 год.

20 септември /вторник/ 2022 г.

Срок за подаване на молби  

от 4 юли /понеделник/ до 7 юли /четвъртък/  2022 г.

от 12 септември /понеделник/ до   14 септември /сряда/ 2022г.
Защита на дипломна работа   19 юли /вторник/ 2022 г.

20 септември /вторник/ 2022 г.

Срок за подаване на молби и предаване на    дипломната работа      от 27 юни /понеделник/ до 1 юли /петък/  2022 г. от 7 септември /сряда/ до 9 септември /петък/ 2022 г.
За ОКС „ Магистър” Предварителна сесия Редовна сесия
Държавен изпит по Здравен мениджмънт, Управление на човешките ресурси или Данъчна администрация

19 юли /вторник/ 2022 г.

20 септември /вторник/ 2022 г.
Срок за подаване на молби  

  от 4 юли /понеделник/ до 7 юли /четвъртък/ 2022 г.

от 12 септември /понеделник/ до 14 септември /сряда/ 2022 г.
Защита на дипломни работи

19 юли /вторник/ 2022 г.

20 септември /вторник/ 2022 г.
Срок за подаване на молби и предаване на    дипломни работи     от 27 юни /понеделник/ до 1 юли /петък/  2022 г.

от 7 септември /сряда/ до 9 септември /петък/ 2022 г.

 

Дипломните работи се предават на хартиен носител – 1 брой и на 1 брой диск.

 

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит или защита на дипломна работа,  е длъжен да подаде молба - образец за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.

 

Молбата за държавен изпит може да се изтегли от сайта на Правно-исторически факултет и да се изпрати на имейла на инспектор студентско състояние Таня Тодорова или да се  закупи от копирния център на етажа  и да се подаде  на място. 

 

  Молбата за защита на дипломна работа се представя задължително заедно с дипломната работа на място.

 

 Титулната страница на дипломната работа ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да бъде подписана от научният ръководител     

 

Попълва се от студента и се заверява от инспектор студентско състояние Таня Тодорова.

 

Часът и залата  за провеждане на държавният изпит  и защита на дипломна работа ще бъдат обявени допълнително в сайта на  факултета, след приключване на срока за подаване на молбите.

Last modified: Tuesday, 17 May 2022, 1:40 PM