Държавни изпити за специалност Публична администрация

За учебната 2020/2021 год.

За ОКС „ Бакалавър”

Редовна сесия

Поправителна сесия
Държавен изпит "Публичноправни науки и управление на публичната дейност"

24 септември /петък/ 2021 г.

Срок за подаване на молби от 13 септември /понеделник/ до  17септември /петък/ 2021 г.
Защита на дипломна работа 24 септември /петък/ 2021 г.

Срок за подаване на молби и предаване на дипломната работа от 8 септември /сряда/ до  13 септември /понеделник/ 2021 г.
За ОКС „ Магистър” Редовна сесия Поправителна сесия
Защита на дипломни работи 24 септември /петък/ 2021 г.
Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи от 8 септември /сряда/ до  13 септември /понеделник/ 2021 г.

 

Дипломните работи се предават на хартиен носител – 1 брой и на 1 брой диск.

 

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит или защита на дипломна работа,  е длъжен да подаде молба - образец за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.


Молбата за държавен изпит може да се изтегли от сайта на Правно-исторически факултет и да се изпрати на имейла на инспектор студентско състояние Таня Тодорова или да се  закупи от копирния център на етажа  и да се подаде  на място. Попълва се от студента и се заверява от инспектор студентско състояние Таня Тодорова.

Молбата за защита на дипломна работа се представя заедно с дипломната работа /1бр. на хартиен носител и 1 бр. на диск/ - само на място във факултета. Попълва се от студента и се заверява от инспектор студентско състояние Таня Тодорова.

Часът и залата  за провеждане на държавният изпит  и защита на дипломна работа ще бъдат обявени допълнително в сайта на  факултета, след приключване на срока за подаване на молбите.

Последно модифициране: сряда, 28 юли 2021, 17:39