Държавни изпити за специалност Право

Студентите се допускат в залите за писмен държавен изпит, след представяне на лична карта и студентска книжка. Представянето и на двата документа е задължително!

Дисциплина

Дата

място/час

1

Гражданскоправни науки

29, 30 септември и 1 октомври 2021 г. (сряда, четвъртък и петък)

9,00 ч.

Срок за подаване на молби от 7 септември до 17 септември 2021 г.

Всички студенти, допуснати до явяване на държавен изпит трябва да се явят в 8.00 часа на 29 септември 2021 г. за полагане на писмен изпит.

2

Наказателноправни науки

20, 21 и 22 октомври 2021 г. /сряда, четвъртък и петък/
9.00 ч.

Срок за подаване на молби до 11 октомври 2021 г.

Всички студенти, допуснати до явяване на държавен изпит трябва да се явят в 8.00 часа на 20 октомври 2021 г. за полагане на писмен изпит.

3 Публичноправни науки

9.00 ч.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит, е длъжен да подаде молба за явяване в посочените по-горе срокове.
Молбата - образец се закупува от ксерокса в УК № 6, попълва се от студента и се заверява от инспектора в учебен отдел. Молбата може да бъде подадена и по електронна поща. Заверената в учебен отдел молба за държавен изпит се подава при г-жа Биляна Младенова – секретар на Правно-историческия факултет.

Студентите могат да подават молби и за трите държавни изпита. Датите за държавните изпити по Наказателноправни науки и Публичноправни науки ще бъдат обявени допълнително.

 

Last modified: Thursday, 9 September 2021, 3:33 PM