Катедра Връзки с обществеността

Ръководител катедра : 
доц. д-р Николай Попов
npopovilir@abv.bg

Специалност „Връзки с обществеността” е създадена в ЮЗУ „Неофит Рилски” през 1997 г. в съответствие с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование, като обучението се осъществява рамките на катедра „История”. Самостоятелна катедра „Връзки с обществеността” е обособена през 2003 г. в структурата на Правно-исторически факултет.

Мисията на катедра „Връзки с обществеността” е теоретична и практическа подготовка на професионалисти, които ефективно да съдействат на организациите за осъществяване на краткосрочни и дългосрочни цели чрез интегриране на комуникационната политика и адаптиране на възможностите на променящата се среда. В тази връзка усилията на преподавателите са насочени към постоянно усъвършенстване на методите на обучение, интегриране на образователната и научноизследователската дейност за постигане на по-високо качество и ефективност на обучението и осигуряване на среда, в която студентите са мотивирани действащи лица, които проявяват самоинициатива и участват активно в интерактивния образователен процес.

В рамките на катедрата се осъществява обучение в следните степени:

    • ОКС „бакалавър” по специалност „Връзки с обществеността” с четиригодишно обучение в редовна и задочна форма;
    • ОКС „магистър” по Магистърска програма “Връзките с обществеността в бизнеса” и по магистърска програма Международен ПР с едногодишно обучение за лица, които притежават ОКС “бакалавър” в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки и двугодишно обучение за лица, които не притежават ОКС “бакалавър” в същото професионално направление;
    • ОНС „доктор” с тригодишно обучение в редовна и задочна форма, и на самостоятелна подготовка по докторска програма „Връзки с обществеността” и „Приложение на новите информационни технологии в PR”

Академичен състав:

Преподаватели

Служебна поща -
@law.swu.bg или @swu.bg
Алтернативна поща Приемно време - ден/час

Място

Аудиторна заетост

Доц. д-р Николай Попов

npopovilir@abv.bg

понеделник - 13.30-14.15
14.30-15.15
консултации  УК 6

 

вторник -
14.30-15.15
15.30-16.15

Понеделник – УК 6

Вторник - каб. 1405

Аудиторна заетост

 Проф. д.н. Анна Чолева-Димитрова

choleva@swu.bg annach@abv.bg

петък -
08.30-09.15
13.30-14.15

УК-1
1405
Аудиторна заетост
   Доц. д-р Славянка Ангелова

sl.angelova@swu.bg

четвъртък -
12.30-13.15
13.30-14.15
14.30-15.15

 

петък -
13.30-14.15

УК-1
1403

Аудиторна заетост
   Доц. д-р Димитрина Стефанова

dimi@swu.bg

didi_mstef@abv.bg

Сряда -
09.30-10.15
10.30-11.15

 

Четвъртък -
12.30-13.15
13.30-4.15

УК-1
1403

Аудиторна заетост
Гл. ас. д-р  Йосиф Кочев  kochev_88@law.swu.bg

Четвъртък -
10.30-11.15
13.30-14.15

 

Петък -
12.30-13.15
13.30-14.15

УК 6 Аудиторна заетост
Гл. ас.  д-р Мария Хаджипетрова lachova@egblg.com

   Гл. ас. д-р Славка Попова

spopova@swu.bg

spopova@yahoo.com

Сряда -
08.30-09.15
09.30-10.15
10.30-11.15

 

Четвъртък -
12.30-13.15

УК-1 1403

Аудиторна заетост
   Гл. ас. д-р Радостина Михайлова

radost_mihaylova@swu.bg

rkm72@abv.bg

Вторник -
12.30-13.15

 

Четвъртък -
12.30-13.15
16.30-17.15

 

Петък - 
11.30-12.15

УК-1
1405

Аудиторна заетост
Гл. ас. д-р Любомира Христова dineva@swu.bg

Сряда –
08.30–09.15
13.30-14.15

 

Четвъртък -
12.30-13.15
15.30-16.15

УК-1
1403

Аудиторна заетост
Гл.ас. д-р Милена Янкова

yankova_milena@swu.bg

Вторник -
14.30-15.15
15.30-16.15

 

Сряда -
15.30-16.15
16.30-17.15

УК-1
1403

Аудиторна заетост
Ас. Теодора Христова teodor4eto_h@abv.bg

Четвъртък –
11.30–12.15

УК-1
1405

Аудиторна заетост
ДОКТОРАНТИ
Марияна Кузманска  merry92@abv.bg
Емилия Златкова e.zlatkova@abv.bg,
Виолина Петрова v_petrova95@abv.bg,
Веска Каменова veskakamenova@abv.bg
Катерина Василева Katerina.urdzhanova@abv.bg
Николай Кънчев niki.kanchev@gmail.com
Силвия Александрова

s.b.aleksandrova@gmail.com

Йона Мавревска  jona_km@abv.bg

Магдалена Аврамова avramova.magdalena@gmail.com
Силвия Домозетска silviarim@abv.bg
Стоян Стоянов
Last modified: Monday, 4 April 2022, 3:51 PM