Катедра Национална сигурност и публична администрация

 
Ръководител катедра: 
Проф. д.н. Любомир Тимчев
E-mail: l_tim4ev@law.swu.bg

Тя осигурява обучението по фундаментални учебни дисциплини в специалностите „Национална сигурност“ и „Публична администрация“, ОКС „Бакалавър“, както и в акредитираните в ОКС „Магистър“ програми „Национална сигурност“, „Мениджмънт на извънредните ситуации“, „Управление на човешките ресурси“, „Данъчна администрация“, „Териториална администрация“ и „Здравен мениджмънт“.

Преподавателския състав на катедрата обезпечава и редица дисциплини в специалностите „Право“, „Международни отношения“, „Европеистика“ и „Връзки с обществеността“.

В катедрата се провежда обучение в ОНС „Доктор“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство /мениджмънт в публичния сектор/“, в която вече се обучават двама редовни докторанти , както и двама докторанти на самостоятелна подготовка.

Основен приоритет на катедрата е усъвършенстване качеството на образователната дейност и разширяване на практическата насоченост на обучението.

В процеса на обучение се използват съвременни технологии и новаторски педагогически методи и техники, както и се стимулира мобилността на студенти, докторанти и преподаватели.

Повишаване качеството на научно - изследователската дейност е съществена задача на катедрата. Тя се реализира чрез различни форми на сътрудничество на европейско и национално равнище, реализация на научни проекти, изготвяне на публикации и т.н.

Академичен състав:

  Преподаватели Служебна поща -
@law.swu.bg или @swu.bg
Алтернативна поща Приемно време -
ден/час
Аудиторна заетост
    Проф. д.н. Любомир Тимчев
   l_tim4ev@law.swu.bg
l_tim4ev@abv.bg

Вторник
16:30-17:15
17:30-18:15

 

Четвъртък
16:30-17:15
17:30-18:15

  Аудиторна заетост
 проф. д-р Владко Иванов vlad_ivanov@law.swu.bg

Четвъртък
16:30–18:15

 

Петък
16:30–18:15

Аудиторна заетост
  проф. д-р Христо Георгиев hgeorgiev@nbu.bg

Понеделник
8:30-9:15
16:30-17:15

 

Петък
8:30-9:15
16:30-17:15

 Аудиторна заетост
  доц.д-р Симо Михов simo_mihov@abv.bg

Сряда
8:30–9:15
18:30–19:15

 

Петък
8:30–9:15
18:30-19:15

Аудиторна заетост
  гл. ас. д-р Владимир Бабанов v.babanov@law.swu.bg

Понеделник
16:30-17:15
17:30-18:15

 

Вторник
16:30-17:15
17:30-18:15

Аудиторна заетост
     Гл. ас. д-р Гергана Кресналийска    kresnaliyska@law.swu.bg

Сряда
14:30–16:15

 

Четвъртък 
10:30–12:15

Аудиторна заетост
     Гл.ас. д-р Олга Чорбаджийска olgachorbadjiiska@law.swu.bg

Вторник
13:30–15:15

 

Четвъртък
12:30–14:15

 Аудиторна заетост
  ас. д-р Асен Пейчев dr.peich@yahoo.com Аудиторна заетост
  ас. д-р Георги Средков gsredkov@abv.bg

Понеделник
8:30–9:15
12:30–13:15

 

Сряда
8:30–9:15
12:30 – 13:15

Аудиторна заетост
  ас. д-р Стефчо Банков

Понеделник
8:30-9:15
16:30-17:15

 

Петък
8:30-9:15
16:30-17:15

Аудиторна заетост
доц. д-р Тотко Симеонов, хон. преп.

Аудиторна заетост
  доц. д-р Галин Иванов, хон. преп. Аудиторна заетост
   д-р Мирослав Димитров, хон. преп. Аудиторна заетост
   гл. ас. д-р Валентина Хорозова Аудиторна заетост
   д-р Георги Кръстев, хон. преп. Аудиторна заетост
ДОКТОРАНТИ
   Александър Александров
   Ваня Пецанова
   Вили Вучева
   Георгица Пенчева
   Димитър Огнянски
   Женя Бахчеванова-Динкова
   Костадин Георгиев
   Милка Николова
   Моника Ичева
   Петър Петров
   Сия Веселинчева
   Цветлин Киров

Last modified: Wednesday, 6 April 2022, 4:05 PM