Катедра Международно право и международни отношения

Ръководител: 
проф. д-р Габриела Белова
E-mail: gbelova@law.swu.bg


Катедра "МПМО" осигурява обучението по фундаментални учебни дисциплини в специалностите "Международни отношения" и "Европеистика" при Правно-историческия факултет, като "Политология", "История на международните отношения", "Теория на международните отношения", "Международно публично право", "Право на Европейския съюз" и мн. др.

Преподавателският състав на катедрата включва изтъкнати специалисти и учени от областта на политическите науки, международното право, история, като повечето от тях съвместяват научно-изследователската и преподавателската дейност.

В катедрата се обучават 6 редовни, 1 задочен и 8 докторанти на самостоятелна подготовка в професионалното направление 3.6. Право, научна специалност "Международно право и международни отношения". След успешна защита за придобиване на докторска степен докторантите имат възможност да упражняват преподавателска дейност в Правно-историческия факултет или в други университети.

Основен приоритет на катедрата е усъвършенстване на качеството на образованието и практическата насоченост на обучението с оглед на успешната реализация на студентите и кариерното им развитие. За целта се прилагат съвременни образователни технологии, стимулира се не само аудиторната, но и извънаудиторната заетост на студентите, както и мобилността на студенти, докторанти и преподаватели.

Академичен състав:

Преподаватели/e-mail:

Служебна поща -
@law.swu.bg или @swu.bg
Алтернативна поща

Приемно време -
ден/час

Аудиторна заетост

   проф. д-р Александър Рангелов    rangelov@law.swu.bg Аудиторна заетост виж ТУК
   проф. д-р Габриела Белова    gbelova@law.swu.bg Аудиторна заетост виж ТУК
   проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова    nina_d6@law.swu.bg Аудиторна заетост виж ТУК
   доц. д-р Гергана Георгиева    georgieva@law.swu.bg Аудиторна заетост виж ТУК
   доц.д-р Димитър Тюлеков    dtyulekov@law.swu.bg Аудиторна заетост виж ТУК
   доц. д-р Николай Марин    marin@law.swu.bg Аудиторна заетост виж ТУК
   доц. д-р Николай Попов    npopovilir@law.swu.bg Аудиторна заетост виж ТУК
   доц. д-р Снежана Ботушарова Аудиторна заетост виж ТУК
   доц. д-р Надежда Йонкова Аудиторна заетост виж ТУК
   гл. ас. д-р Анна Христова    annahristova@law.swu.bg Аудиторна заетост виж ТУК
   гл.ас. д-р Вероника Стоилова    vstoilova@law.swu.bg Аудиторна заетост виж ТУК
   гл.ас. д-р Мария Хаджипетрова    mariag@law.swu.bg Аудиторна заетост виж ТУК
   гл.ас. д-р Йосиф Кочев    kochev_88@law.swu.bg Аудиторна заетост виж ТУК

   ас. д-р Митко Димитров

   ДОКТОРАНТИ

   Августин Янчев

   Александра Самарджиева

   Благица Кицева
   Биляна Манова
   Вари Бельов
   Виолета Паунковска
   Галина Писарска Аудиторна заетост виж ТУК
   Деян Угриноски
   Мила Видина
   Петко Палазов
   Станислав Павлов
   Явор Симов
   Яни Никола
Last modified: Thursday, 26 August 2021, 1:44 PM