Катедра Гражданскоправни науки


доц.д-р Таня Йосифова

ръководител катедра

доц.д-р Таня Йосифова

e-mail:tiossifova@gmail.com

Катедра „ГПН” осигурява обучението по фундаментални учебни дисциплини в специалностите „Право“ и „Публична администрация“ при Правно-историческия факултет, като: Обща теория на гражданското право, Вещно право, Облигационно право, Търговско право, Трудово право, Осигурително право, Семейно и наследствено право, Гражданскопроцесуално право и т.н.

Преподавателският състав на катедрата включва изтъкнати специалисти и учени от областта на гражданскоправните науки, като повечето от тях съвместяват научно-изследователската и преподавателска дейност с работата си като адвокати, юрисконсулти и съдии.

В катедрата се обучават около 15 редовни, задочни и докторанти на самостоятелна подготовка в професионалното направление 3.6. Право, по акредитираните научни специалности – Гражданско и семейно право и Трудово право и обществено осигуряване. След успешна защита за придобиване на докторска степен, докторантите имат възможност да упражняват преподавателска дейност в Правно- историческия факултет или в други университети.

Основен приоритет на катедрата е усъвършенстване качеството на образование и практическа насоченост на обучението, с оглед успешна реализация на студентите и кариерно развитие. За целта се прилагат съвременни образователни технологии, стимулира се не само аудиторната, но и извънаудиторната заетост на студентите, както и мобилността на студенти, докторанти и преподаватели.

Академичен състав:

Преподаватели

Служебна поща - @law.swu.bg или @swu.bg

Алтернативна поща

Приемно време -
ден/час

Аудиторна заетост

Проф. д-р Валентина Попова val_popova@law.swu.bg

Понеделник-
9.30-11.15

 

Вторник-
9.30-11.15

Аудиторна заетост
Доц. д-р Александър Иванов alex_ivanov@law.swu.bg

Понеделник-
13.30-15.15

 

Вторник-
11.30-13.15
Аудиторна заетост
Доц. д-р Ана Джумалиева Аудиторна заетост
Доц. д-р Андрей Александров Аудиторна заетост
Доц. д-р Асен Воденичаров asenvod@law.swu.bg Аудиторна заетост
Доц. д-р Таня Йосифова tiossifova@gmail.com

Четвъртък-
13.30-15.15

 

Петък-
11.30-13.15

Аудиторна заетост
Доц. д-р Вера Лазарова v.lazarova@law.swu.bg Аудиторна заетост
Доц. д-р Константин Танев konstantin.tanev@gmail.com Аудиторна заетост
Доц. д-р Рая Илиева raia@law.swu.bg

Понеделник-
11.30-12.15
12.30-13.15

 

Четвъртък-
11.30-12.15
12.30-13.15

Аудиторна заетост
гл.ас. д-р Десимира Юрукова desimira21@yahoo.com

Вторник-
10.30-11.15
11.30-12.15

 

Сряда-
16.30-17.15
17.30-18.15

                   
Аудиторна заетост
Гл.ас. д-р Николета Лазарова nik_lazarova@law.swu.bg

Понеделник-
10.30-12.15

 

Сряда-
11.30-13.15

Аудиторна заетост
гл. ас. д-р Сузана Цанова - Рангелова rangelova@law.swu.bg

Понеделник-
10.30-11.15
11.30-12.15

 

Вторник-
10.30-11.15
11.30-12.15

Аудиторна заетост
ас. д-р Незабравка Стоева nstoeva@swu.bg Аудиторна заетост
ас. д-р Христо Банов

Четвъртък-
14.30-16.15

 

Сряда-
09.30-11.15
Аудиторна заетост
ас. Йорданка Нонева - Златкова noneva@law.swu.bg

Вторник-
9.30-12.15

 

Петък-
16.30-17.15
Аудиторна заетост
ас. Милен Маринов

Вторник-
16.30-18.15

 

Сряда-
16.30-18.15

Аудиторна заетост
ДОКТОРАНТИ
Антония Аговска
Александра Ильова
Божидар Чолаков
Ваня Желязкова
Ива Евтимова
Ина Шкодрова
Люба Маркова
Мая Маркова
Милена Колджиева
Роза Желязкова
Стефан Стефанов
Христина Аргирова
Last modified: Tuesday, 7 December 2021, 1:39 PM