Катедра Гражданскоправни науки


доц.д-р Таня Йосифова

ръководител катедра

доц.д-р Таня Йосифова

e-mail:tiossifova@gmail.com

Катедра „ГПН” осигурява обучението по фундаментални учебни дисциплини в специалностите „Право“ и „Публична администрация“ при Правно-историческия факултет, като: Обща теория на гражданското право, Вещно право, Облигационно право, Търговско право, Трудово право, Осигурително право, Семейно и наследствено право, Гражданскопроцесуално право и т.н.

Преподавателският състав на катедрата включва изтъкнати специалисти и учени от областта на гражданскоправните науки, като повечето от тях съвместяват научно-изследователската и преподавателска дейност с работата си като адвокати, юрисконсулти и съдии.

В катедрата се обучават около 15 редовни, задочни и докторанти на самостоятелна подготовка в професионалното направление 3.6. Право, по акредитираните научни специалности – Гражданско и семейно право и Трудово право и обществено осигуряване. След успешна защита за придобиване на докторска степен, докторантите имат възможност да упражняват преподавателска дейност в Правно- историческия факултет или в други университети.

Основен приоритет на катедрата е усъвършенстване качеството на образование и практическа насоченост на обучението, с оглед успешна реализация на студентите и кариерно развитие. За целта се прилагат съвременни образователни технологии, стимулира се не само аудиторната, но и извънаудиторната заетост на студентите, както и мобилността на студенти, докторанти и преподаватели.

Академичен състав:

Преподаватели

Служебна поща - @law.swu.bg или @swu.bg

Алтернативна поща

Приемно време -
ден/час

Аудиторна заетост

Проф. д-р Валентина Попова val_popova@law.swu.bg

Понеделник-
9.30-11.15

 

Вторник-
9.30-11.15

Аудиторна заетост виж ТУК
Доц. д-р Александър Иванов alex_ivanov@law.swu.bg

Понеделник-
13.30-15.15

 

Вторник-
11.30-13.15
Аудиторна заетост виж ТУК
Доц. д-р Ана Джумалиева Аудиторна заетост виж ТУК
Доц. д-р Андрей Александров
Доц. д-р Асен Воденичаров asenvod@law.swu.bg Аудиторна заетост виж ТУК
Доц. д-р Таня Йосифова tiossifova@gmail.com

Четвъртък-
13.30-15.15

 

Петък-
11.30-13.15

Аудиторна заетост виж ТУК
Доц. д-р Вера Лазарова v.lazarova@law.swu.bg Аудиторна заетост виж ТУК
Доц. д-р Константин Танев konstantin.tanev@gmail.com Аудиторна заетост виж ТУК
Доц. д-р Рая Илиева raia@law.swu.bg

Понеделник-
11.30-12.15
12.30-13.15

 

Четвъртък-
11.30-12.15
12.30-13.15

Аудиторна заетост виж ТУК
гл.ас. д-р Десимира Юрукова desimira21@yahoo.com

Вторник-
10.30-11.15
11.30-12.15

 

Сряда-
16.30-17.15
17.30-18.15

                   
Аудиторна заетост виж ТУК
Гл.ас. д-р Николета Лазарова nik_lazarova@law.swu.bg

Понеделник-
10.30-12.15

 

Сряда-
11.30-13.15

Аудиторна заетост виж ТУК
гл. ас. д-р Сузана Цанова - Рангелова rangelova@law.swu.bg

Понеделник-
10.30-11.15
11.30-12.15

 

Вторник-
10.30-11.15
11.30-12.15

Аудиторна заетост виж ТУК
ас. д-р Незабравка Стоева nstoeva@swu.bg Аудиторна заетост виж ТУК
ас. д-р Христо Банов

Четвъртък-
14.30-16.15

 

Сряда-
09.30-11.15
Аудиторна заетост виж ТУК
ас. Йорданка Нонева - Златкова noneva@law.swu.bg

Вторник-
9.30-12.15

 

Петък-
16.30-17.15
Аудиторна заетост виж ТУК
ас. Милен Маринов

Вторник-
16.30-18.15

 

Сряда-
16.30-18.15

Аудиторна заетост виж ТУК
ДОКТОРАНТИ
Антония Аговска
Александра Ильова
Божидар Чолаков Аудиторна заетост виж ТУК
Ваня Желязкова
Ива Евтимова
Ина Шкодрова
Люба Маркова
Мая Маркова Аудиторна заетост виж ТУК
Милена Колджиева
Роза Желязкова
Стефан Стефанов
Христина Аргирова
Last modified: Friday, 26 November 2021, 3:52 PM