Катедра Гражданскоправни науки


доц.д-р Таня Йосифова

ръководител катедра

доц.д-р Таня Йосифова

e-mail:tiossifova@gmail.com

Катедра „ГПН” осигурява обучението по фундаментални учебни дисциплини в специалностите „Право“ и „Публична администрация“ при Правно-историческия факултет, като: Обща теория на гражданското право, Вещно право, Облигационно право, Търговско право, Трудово право, Осигурително право, Семейно и наследствено право, Гражданскопроцесуално право и т.н.

Преподавателският състав на катедрата включва изтъкнати специалисти и учени от областта на гражданскоправните науки, като повечето от тях съвместяват научно-изследователската и преподавателска дейност с работата си като адвокати, юрисконсулти и съдии.

В катедрата се обучават около 15 редовни, задочни и докторанти на самостоятелна подготовка в професионалното направление 3.6. Право, по акредитираните научни специалности – Гражданско и семейно право и Трудово право и обществено осигуряване. След успешна защита за придобиване на докторска степен, докторантите имат възможност да упражняват преподавателска дейност в Правно- историческия факултет или в други университети.

Основен приоритет на катедрата е усъвършенстване качеството на образование и практическа насоченост на обучението, с оглед успешна реализация на студентите и кариерно развитие. За целта се прилагат съвременни образователни технологии, стимулира се не само аудиторната, но и извънаудиторната заетост на студентите, както и мобилността на студенти, докторанти и преподаватели.

Академичен състав:

Преподаватели

Служебна поща - @law.swu.bg или @swu.bg

Алтернативна поща

Приемно време -
ден/час

Аудиторна заетост

Проф. д-р Валентина Попова val_popova@law.swu.bg

Сряда         

от 13.15 до 15.30 ч.;

Четвъртък  

от 13.15 до 15.30 ч.;

Аудиторна заетост
Доц. д-р Александър Иванов alex_ivanov@law.swu.bg Аудиторна заетост
Доц. д-р Ана Джумалиева ana.dzumalieva@gmail.com Аудиторна заетост
Доц. д-р Андрей Александров a.alexandrov@kambourov.biz Аудиторна заетост
Доц. д-р Асен Воденичаров asenvod@law.swu.bg

Четвъртък

от 13.30 до 15.15 ч.

Петък

от 8.30 до 9.15 ч.

от 14.30 до 15.15 ч.
Аудиторна заетост
Доц. д-р Таня Йосифова tiossifova@gmail.com

Понеделник

от 14.30 до 16.15 ч.

Четвъртък

от 14.30 до 16.15 ч
Аудиторна заетост
Доц. д-р Вера Лазарова v.lazarova@law.swu.bg

Вторник

от 15.15 до 17.30 ч.

Петък     

от 12.15 до 14.30 ч.
Аудиторна заетост
Доц. д-р Константин Танев konstantin.tanev@gmail.com

Вторник

от 16.15 до 18.30 ч.

Сряда    

от 16.15 до 18.30 ч.

Аудиторна заетост
Доц. д-р Рая Илиева raia@law.swu.bg

Понеделник

от 8.30 до 9.15 ч.

от 14.30 до 15.15 ч.

Сряда      

от 14.30 до 16.15 ч
Аудиторна заетост
гл.ас. д-р Десимира Юрукова desimira21@yahoo.com

Сряда        

от 13.30 до 15.15 ч.

Четвъртък

от 11.30 до 12.15 ч.

от 18.30 до 19.15 ч.              
                   
Аудиторна заетост
Гл.ас. д-р Николета Лазарова nik_lazarova@law.swu.bg

Понеделник

от 17.30 до 18.15 ч.

Вторник

от 16.30 до 18.15 ч.

Сряда

от 17.30 до 18.15 ч
Аудиторна заетост
гл. ас. д-р Сузана Цанова - Рангелова rangelova@law.swu.bg

Вторник

от 10.30 до 12.15 ч.

Сряда     

от 10.30 до 12.15 ч.

Аудиторна заетост
ас. д-р Незабравка Стоева nstoeva@swu.bg Аудиторна заетост
ас. д-р Христо Банов hrbanov@gmail.com

Вторник

от 17.30 до 19.15 ч.

Петък

от 17.30 до 19.15 ч.
Аудиторна заетост
ас. Йорданка Нонева - Златкова noneva@law.swu.bg

Понеделник

от 12.30 до 14.15 ч.

Вторник

от 17.30 до 19.15 ч.
Аудиторна заетост
ас. Милен Маринов milenmarinov1989@abv.bg

Вторник

 от 16.30 до 18.15 ч.

Сряда

от 16.30 до 18.15 ч.
Аудиторна заетост
ДОКТОРАНТИ
Антония Аговска
Александра Ильова
Божидар Чолаков
Ваня Желязкова
Ива Евтимова
Ина Шкодрова
Люба Маркова
Мая Маркова
Милена Колджиева
Роза Желязкова
Стефан Стефанов
Христина Аргирова
Last modified: Tuesday, 15 March 2022, 9:55 AM