СЪОБЩЕНИЯ и НОВИНИ

Разпределение по групи за устен държавен изпит по Наказателноправни науки, който ще се проведе на 15 юни 2021 г., както следва:

специалност Право - редовно обучение;
специалност Право - задочно обучение.


Резултати от писмен държавен изпит по Наказателноправни науки, проведен на 14 юни 2021 г., както следва:

специалност Право - редовно обучение;
специалност Право - задочно обучение.


Писменият държавен изпит по Наказателноправни науки ще се проведе на  14 юни 2021 г. /понеделник/ от 9.00 часа в Учебен корпус № 6 - в зали – №№  ....... нормативни актове, които можете да ползвате ........... виж ТУК

.

Разпределение на студентите по зали за писмен държавен изпит по Наказателноправни науки, който ще се проведе на 14 юни 2021 г.,  виж ТУК


Държавна изпитна сесия за специалност Право виж ТУК


Държавна изпитна сесия за специалност Международни отношения виж ТУК


На вниманието на студентите от специалност Публична администрация – редовно и задочно обучение.

Дати за изпити само за студенти, които са пред държавен изпит:......... виж ТУК


НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

От 14 юни 2021 г. ще се проведат присъствени очни занятия за зимен семестър на уч.2021/2022 г. на специалности Право, Публична администрация и Връзки с обществеността – задочна форма на обучение както следва: ........ виж ТУК


НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ – РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ „ПРАВО” – РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ И СПЕЦИАЛНОСТ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”)

 

 Редовната и поправителна  изпитни сесии за летен семестър на учебната 2020/2021 г., за студентите от редовна форма на обучение за всички специалности от Правно-историческия факултет , /с изключение на специалности „Право“ и „Национална сигурност“/, ще се проведат онлайн.

Изпитите по задължителните учебни дисциплини ще се проведат комбинирано, чрез платформата „MOODLE“ – писмена част и системата „BIG BLUE BUTTON“– устна част.  При явяване на изпит в системата „BIG BLUE BUTTON“– устна част е задължително студентите да се визуализират чрез използване на камера.


НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ  ПРАВО И НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Изпитите по задължителните учебни дисциплини за специалности Право и Национална сигурност – редовна форма на обучение ще се проведат ПРИСЪСТВЕНО, при спазване на всички противоепидемични изисквания! Изпитите по избираемите учебни дисциплини ще се проведат чрез платформата „MOODLE“.повече виж ТУК


ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ" - БЛАГОЕВГРАД

ЗАПОВЕД

№ 1193

Благоевград, 21.05.2021 година

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование
и Заповед № РД-01-355 от 18.05.2021 година на министъра на здравеопазването,

НАРЕЖДАМ:

1. Възобновявам присъствения учебен процес в Югозападния университет "Неофит Рилски", считано от 05.06.2021 година.

2. Ръководителите на основните звена съвместно с Дирекция "Образователни дейности" организират и съгласуват графици за провеждане на учебния процес присъствено или от разстояние, при използване на електронните платформи, за оставащите дейности по Календарния график за учебната 2020 - 2021 година.

3. Съгласуваните графици по т. 2 задължително се публикуват на интернет сайта на Университета в рубрика "Лекционен и изпитен график. Държавни изпити. Практики." /information-for/current-students/schedules-and-exam-dates.aspx , не по-късно от 05.06.2021 година.

......... цялата заповед виж ТУК


Държавна изпитна сесия за специалност Публична администрация виж ТУК


Държавна изпитна сесия за специалност Национална сигурност виж ТУК


Държавна изпитна сесия за специалност Връзки с обществеността виж ТУК


Държавна изпитна сесия за специалност История виж ТУК


Излезе новия брой /Година XVI , брой 1, 2020 г. / на списание Международна политика, издание на Правно-историческия факултет. Можете да го видите TУК

.

.

.

На сайта на списанието / http://ip.swu.bg /можете подробно да четете, разглеждате, търсите /по автор, заглавие, година, брой, ключови думи и др./, изтегляте статии и др. от всички броеве на списанието.

.

.


Приветствие на Декана на Правно-историческия факултет, доц. д-р Николай Марин към студентите приети в първи курс на Правно-историчекия факултет за учебната 2020/2021 г.

Уважаеми първокурсници,

Началото на настоящата 2020/2021 учебна година е различно по много причини, ..... цялото приветствие можете да видите ТУК


Електронната система MOODLE на Правно-историческия факултет ..... ВХОД


ПРЕЗЕНТАЦИИ НА НАШИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК


Последно модифициране: понеделник, 14 юни 2021, 16:52