Катедра Публичноправни науки

КАТЕДРА „ПУБЛИЧНОПРАВНИ НАУКИ”

проф.д-р Д. Чанкова

Ръководител катедра:

проф. д-р Добринка Чанкова

Е- mail: chankova@law.swu.bg

Катедра „Публичноправни науки” е най-голямата по числен състав в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Н. Рилски”. Тя осигурява обучението по фундаментални учебни дисциплини в специалностите „Право“ и „Публична администрация“, както и по редица дисциплини в специалностите „Национална сигурност“, „Международни отношения“, „Европеистика“ и „Връзки с обществеността“. Ресурсно обезпечаваме и обучението по много

магистърски програми. В катедрата се обучават и над 15 редовни, задочни и докторанти на самостоятелна подготовка.

Основен приоритет на катедрата е усъвършенстване качеството на образователната дейност и практическа насоченост на обучението. За целта се прилагат най-съвременни образователни технологии, стимулира се мобилността на студенти, докторанти и преподаватели.

Повишаване равнището на научно - изследователската дейност е друга основна задача на катедрата. Това успешно се постига посредством сътрудничество на национално, европейско и глобално равнище, разширяване е задълбочаване на компетенциите на академичния състав, разработване на научни проекти, публикационна дейност и т.н.

Катедрата издава и електронното списание „Право, Политика, Администрация“, включено в Eвропейската референтна система за индексиране на научни списания от областта на хуманитаристиката и социалните науки ЕРИХ ПЛЮС.

Академичен състав:

Преподаватели/e-mail:

Приемно време - ден/час

място

Аудиторна заетост

   Проф. д-р Добринка Чанкова
   chankova@law.swu.bg
  Аудиторна заетост виж ТУК
   проф. д.н. Георги Близнашки
   g.bliznashki@law.swu.bg
   Понеделник 9.30 - 10.15 ч.
   Вторник 10.30 - 12.15 ч.
                18.30 - 19.15 ч.
   I корпус - 1479 Аудиторна заетост виж ТУК
   проф. дюн Костадин Бобев
   kbobev@law.swu.bg
Аудиторна заетост виж ТУК
   проф. д-р Веселин Вучков
   vuchkov@law.swu.bg
Аудиторна заетост виж ТУК
   доц. д-р Манол Станин
   stanin@law.swu.bg
Аудиторна заетост виж ТУК
   доц.д-р Юлиана Матеева
   juliana_mateeva@law.swu.bg
Аудиторна заетост виж ТУК
  доц. д-р Валентина Александрова
 aleksandrovavalentina@law.swu.bg
   Четвъртък 13.30 - 15.15 ч.
   Петък 15.30 - 17.15 ч.
   к-ра ППН
   к-ра ППН
Аудиторна заетост виж ТУК
  доц. д-р Маргарита Чешмеджиева
  margo@law.swu.bg
   Вторник 9.30 - 12.00 ч.
   Сряда 8.30 - 9.15 ч.
   к-ра ППН
   к-ра ППН
Аудиторна заетост виж ТУК
   доц. д-р Веселина Бучкова
   veselina.kanatova@gmail.com
   Понеделник 13.30 - 16.15ч.
   Вторник 8.30 - 9.15 ч.
   к-ра ППН
   к-ра ППН
Аудиторна заетост виж ТУК
   доц. д-р Надежда Кръстева
   nkrusteva@law.swu.bg
Аудиторна заетост виж ТУК
   гл.ас.д-р Весела Мирчева
   v.mircheva@law.swu.bg
   Понеделник 9.30 - 10.15 ч.
   Вторник 10.30 - 12.15 ч.
                18.30 - 19.15 ч.
   I корпус - 1479
   к-ра ППН
Аудиторна заетост виж ТУК
   гл. ас. д-р Гергана Андонова
   gergana_andonova@law.swu.bg
Аудиторна заетост виж ТУК
   гл. ас. д-р Георги Михайлов
   mihaylov@law.swu.bg
Аудиторна заетост виж ТУК
   гл.ас. д-р Ралица Войнова
   rmv77@law.swu.bg
Аудиторна заетост виж ТУК
   ас.д-р Ана Стоилова
   anastoilova_@abv.bg
Аудиторна заетост виж ТУК
   ас. Албена Иванова Аудиторна заетост виж ТУК
    ДОКТОРАНТИ
   Атанас Бръндев Аудиторна заетост виж ТУК
   Велислав Юруков Аудиторна заетост виж ТУК
   Даниела Атанасова Аудиторна заетост виж ТУК
   Деница Урумова Аудиторна заетост виж ТУК
   Джорджия Папучарова Аудиторна заетост виж ТУК
   Елена Хайдушка Аудиторна заетост виж ТУК
   Елона Хюсени - Тола Аудиторна заетост виж ТУК
    Иван Аврамов Аудиторна заетост виж ТУК
    Йоана Петрова Аудиторна заетост виж ТУК
   Миряна Илчева Аудиторна заетост виж ТУК
   Петър Балджиев Аудиторна заетост виж ТУК
   Пламен Русев Аудиторна заетост виж ТУК
   Христина Богия
hristina.bogia@gmail.com
Аудиторна заетост виж ТУК
Последно модифициране: понеделник, 22 февруари 2021, 08:06