Студентите се допускат в залите за писмен държавен изпит, след представяне на лична карта и студентска книжка. Представянето и на двата документа е задължително!

Писменият държавен изпит по Публичноправни науки ще се проведе на  28 април 2022 г. /четвъртък/ от 9.00 часа в Учебен корпус №6  - в зала .№ 6313

Изпитът се състои в решаване на казус и ще бъде с продължителност 4 астрономически часа. Студентите трябва да се явят в 8.15 часа за заемане на местата в залите.

По време на решаването на казуса студентите могат да ползват следните нормативни актове:

 

  • Административнопроцесуален кодекс;
  • Закона за административните нарушения и наказания;
  • Закона за Българската народна банка;
  • Валутен закон.

 

/Разрешава се ползването на разпечатани нормативни актове от правно-информационните системи/

До устен държавен изпит ще бъдат допуснати студентите, които са издържали писмения държавен изпит.

Устният изпит ще се проведе на 29 април 2022 г., по разпределение по групи в Учебен корпус № 6.

Резултатите от писмения държавен изпит ще бъдат обявени до 19.30 часа на  28 април 2022 г. на третия етаж в Учебен корпус № 6 и на сайта на факултета http://www.law.swu.bg/

Оценката от писмения държавен изпит не подлежи на преразглеждане.

30 години от създаването на Правно-историческия факултет - снимки


 Изложба посветена на 30 години от създаване на Правно-историческия факултет

 

 

Дипломиране на абсолвентите на Правно-историческия факултет от 17 юни 2022 г. - Снимки

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА ПО АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА ПО АРХЕОЛОГИЯ.PDFДОКТОРСКА ПРОГРАМА ПО АРХЕОЛОГИЯ

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА ПО АРХИВИСТИКА, ДОКУМЕНТАЛИСТИКА, ПАЛЕОГРАФИКА, ИСТОРИОГРАФИЯ, ИЗТОЧНИКОЗНАНИЕ (АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА)

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА ПО АРХИВИСТИКА, ДОКУМЕНТАЛИСТИКА, ПАЛЕОГРАФИКА, ИСТОРИОГРАФИЯ, ИЗТОЧНИКОЗНАНИЕ (ИСТОРИОГРАФИЯ)

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА ПО ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА ПО ГРАЖДАНСКО И СЕМЕЙНО ПРАВО

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА ПО ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ (ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ХV-ХІХ ВЕК)

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА ПО ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ (НАЙ-НОВА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ)

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА ПО ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ (НОВА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ)

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА ПО КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА ПО МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА ПО НАКАЗАТЕЛНОПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА ПО НОВА И НАЙ-НОВА ОБЩА ИСТОРИЯ (БАЛКАНСКА ИСТОРИЯ)

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА ПО НОВА И НАЙ-НОВА ОБЩА ИСТОРИЯ (НАЙ-НОВА ОБЩА ИСТОРИЯ)

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА ПО НОВА И НАЙ-НОВА ОБЩА ИСТОРИЯ (НОВА ОБЩА ИСТОРИЯ)

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА ПО НОТАРИАЛНО ПРАВО

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА ПО ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ИЗВЪН СФЕРАТА НА МАТЕРИАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА ПО ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ НА НОВИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В PR

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА ПО РИМСКО ПРАВО

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА ПО СРЕДНОВЕКОВНА ОБЩА ИСТОРИЯ

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА ПО СТАРА ИСТОРИЯ И ТРАКОЛОГИЯ

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА ПО ТЕОРИЯ НА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО. ПОЛИТИЧЕСКИ И ПРАВНИ УЧЕНИЯ

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА ПО ТРУДОВО ПРАВО

 

Тя осигурява обучението по фундаментални учебни дисциплини в специалностите „Национална сигурност“ и „Публична администрация“, ОКС „Бакалавър“, както и в акредитираните в ОКС „Магистър“ програми „Национална сигурност“, „Мениджмънт на извънредните ситуации“, „Управление на човешките ресурси“, „Данъчна администрация“, „Териториална администрация“ и „Здравен мениджмънт“.

Преподавателския състав на катедрата обезпечава и редица дисциплини в специалностите „Право“, „Международни отношения“, „Европеистика“ и „Връзки с обществеността“.

В катедрата се провежда обучение в ОНС „Доктор“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство /мениджмънт в публичния сектор/“, в която вече се обучават двама редовни докторанти , както и двама докторанти на самостоятелна подготовка.

Основен приоритет на катедрата е усъвършенстване качеството на образователната дейност и разширяване на практическата насоченост на обучението.

В процеса на обучение се използват съвременни технологии и новаторски педагогически методи и техники, както и се стимулира мобилността на студенти, докторанти и преподаватели.

Повишаване качеството на научно - изследователската дейност е съществена задача на катедрата. Тя се реализира чрез различни форми на сътрудничество на европейско и национално равнище, реализация на научни проекти, изготвяне на публикации и т.н.

Катедра "МПМО" осигурява обучението по фундаментални учебни дисциплини в специалностите "Международни отношения" и "Европеистика" при Правно-историческия факултет, като "Политология", "История на международните отношения", "Теория на международните отношения", "Международно публично право", "Право на Европейския съюз" и мн. др.

Преподавателският състав на катедрата включва изтъкнати специалисти и учени от областта на политическите науки, международното право, история, като повечето от тях съвместяват научно-изследователската и преподавателската дейност.

В катедрата се обучават 6 редовни, 1 задочен и 8 докторанти на самостоятелна подготовка в професионалното направление 3.6. Право, научна специалност "Международно право и международни отношения". След успешна защита за придобиване на докторска степен докторантите имат възможност да упражняват преподавателска дейност в Правно-историческия факултет или в други университети.

Основен приоритет на катедрата е усъвършенстване на качеството на образованието и практическата насоченост на обучението с оглед на успешната реализация на студентите и кариерното им развитие. За целта се прилагат съвременни образователни технологии, стимулира се не само аудиторната, но и извънаудиторната заетост на студентите, както и мобилността на студенти, докторанти и преподаватели.