Студентите се допускат в залите за писмен държавен изпит, след представяне на лична карта и студентска книжка. Представянето и на двата документа е задължително!

Писменият държавен изпит по Гражданскоправни науки ще се проведе на  22 март 2023 г. /сряда/ от 9.00 часа в Учебен корпус № 6 в зали № 313 и зала Аудиториум на етаж 1 на Американския университет

Изпитът е  с продължителност 4 астрономически часа и се състои в решаване на казус. Студентите трябва да се явят в 8.15 часа за заемане на местата в залите.

По време на решаване на казуса, студентите могат да ползват следните нормативни актове: 

 

1. Граждански процесуален кодекс;
2. Закон за задълженията и договорите;
3. Семеен кодекс;
4. Закон за собствеността;
5. Търговски закон;
6. Закон за банките и кредитните институции.

 

/Разрешава се ползването на разпечатани нормативни актове от правно-информационните системи/

 

До устен държавен изпит се допускат студентите, които са издържали писмения държавен изпит.

Устният изпит ще се проведе на 23 и 24 март 2023 г., по разпределение, по групи и дати в Учебен корпус № 6.

Резултатите от писмения държавен изпит ще бъдат обявени до 20.30 часа на  22 март 2023 г. на третия етаж в Учебен корпус № 6 и на сайта на Правно – историческия факултет  http://www.law.swu.bg/

Оценката от писмения държавен изпит не подлежи на преразглеждане.

Студентите се допускат в залите за писмен държавен изпит, след представяне на лична карта и студентска книжка. Представянето и на двата документа е задължително!

Писменият държавен изпит по Публичноправни науки ще се проведе на  9 март 2023 г. /четвъртък/ от 9.00 часа в Учебен корпус № 6.

Изпитът се състои в решаване на казус и ще бъде с продължителност 4 астрономически часа. Студентите трябва да се явят в 8.15 часа за заемане на местата в залите.

По време на решаването на казуса студентите могат да ползват следните нормативни актове:

 

1. Административнопроцесуален кодекс;

2. Закона за държавната финансова инспекция;

3. Закон за общинската собственост;

 

/Разрешава се ползването на разпечатани нормативни актове от правно-информационните системи/

 

До устен държавен изпит ще бъдат допуснати студентите, които са издържали писмения държавен изпит.

Устният изпит ще се проведе на 10 март 2023 г., по разпределение по групи и дати в Учебен корпус № 6.

Резултатите от писмения държавен изпит ще бъдат обявени до 19.30 часа на  9 март 2023 г. на третия етаж в Учебен корпус № 6 и на сайта на факултета http://www.law.swu.bg/

Оценката от писмения държавен изпит не подлежи на преразглеждане.

 

Студентите се допускат в залите за писмен държавен изпит, след представяне на лична карта и студентска книжка.

Представянето и на двата документа е задължително!

 № Дисциплина       
Дата
Място/час
1
Гражданскоправни науки

 22, 23 и 24 март 2023 г.

(сряда, четвъртък  и петък)

 6 корпус от 9 часа

Срок за подаване на молби от 6 март до 15 март 2023 г.

Всички студенти, допуснати до явяване на държавен изпит трябва да се явят в 8.00 часа 22 март 2023 г. за полагане на писмен изпит.

 2  Наказателноправни науки

6 и 7 април 2023 г.

(четвъртък  и петък)
6 корпус от 9 часа 

Срок за подаване на молби  от 20 март до 29 март 2023 г.

Всички студенти, допуснати до явяване на държавен изпит трябва да се явят в 8.00 на 6 април 2023 г. за полагане на писмен изпит.

 3  Публичноправни науки  9 и 10 март 2023 г.
(четвъртък и петък)
6 корпус от 9 часа  

Срок за подаване на молби от 20 февруари до 1 март 2023 г.

Всички студенти, допуснати до явяване на държавен изпит трябва да се явят в 8.00 часа на 9 март 2023 г. за полагане на писмен изпит.

 

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит, е длъжен да подаде молба за явяване в посочените по-горе срокове.
Молбата - образец се закупува от ксерокса в УК № 6, попълва се от студента и се заверява от инспектора в учебен отдел.
Заверената в учебен отдел молба за държавен изпит се подава при г-жа Биляна Младенова – секретар на Правно-историческия факултет.


За учебната 2021/2022 год.

за ОКС БАКАЛАВЪР Поправителна сесия Място, час
 1 Държавен изпит "Публичноправни науки и управление на публичната дейност"  16 февруари /четвъртък/ 2023 г.  УК 6 от 9 ч.
 Срок за подаване на молби  от 8 февруари /сряда/ до 10 февруари /петък/ 2023 г. 
 2  Защита на дипломна работа 16 февруари /четвъртък/ 2023 г.  УК 6 от 9 ч.
  Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи от 6 февруари /понеделник/ до 7 февруари /вторник/ 2023 г. 

 

за ОКС МАГИСТЪР Поправителна сесия Място, час
 1

Държавен изпит по Здравен мениджмънт, Управление на човешките ресурси
или Данъчна администрация

 16 февруари /четвъртък/ 2023 г.  УК 6 от 9 ч.
 Срок за подаване на молби  от 8 февруари /сряда/ до 10 февруари /петък/ 2023 г. 
 2  Защита на дипломна работа  16 февруари /четвъртък/ 2023 г.  УК 6 от 9 ч.
  Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи от 6 февруари /понеделник/ до 7 февруари /вторник/ 2023 г. 

 

Дипломните работи се предават на хартиен носител – 1 брой и на 1 брой диск.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит или защита на дипломна работа,  е длъжен да подаде молба - образец за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.

Молбата за държавен изпит може да се изтегли от сайта на Правно-исторически факултет и да се изпрати на имейла на инспектор студентско състояние Таня Тодорова или да се  закупи от копирния център на етажа  и да се подаде  на място.

Молбата за защита на дипломна работа се представя задължително заедно с дипломната работа на място.

Титулната страница на дипломната работа ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да бъде подписана от научният ръководител     

Попълва се от студента и се заверява от инспектор студентско състояние Таня Тодорова.

Часът и залата  за провеждане на държавният изпит  и защита на дипломна работа ще бъдат обявени допълнително в сайта на  факултета, след приключване на срока за подаване на молбите.


 

За учебната 2021/2022 год.

за ОКС БАКАЛАВЪР Поправителна сесия Място, час
1 Държавен изпит „Теория и история на международните отношения
и на външната политика“
 15 февруари 2023 г. от 8.30 ч.  

УК 6 от 9:00 ч.

2 Английски език
 16 февруари 2023 г. от 8.30 ч.  УК-1 , катедра Чужди езици- каб. 1470
3 Френски език
 13 февруари 2023 г. от 8.30 ч.  УК-1 , катедра Чужди езици- каб. 1470
4 Немски език  13 февруари 2023 г. от 8.30 ч.  УК-1 , катедра Чужди езици- каб. 1470
5 Руски език  13 февруари 2023 г. от 8.30 ч.  УК-1 , катедра Чужди езици- каб. 1470
6 Защита на дипломна работа  15 февруари 2023 г. от 8.30 ч.  

УК 6 от 9:00 ч.

Срок за подаване на молби и предаване на дипломна работа: от 6 февруари /понеделник/ до 10 февруари /петък/ 2023 г.

 

 Дипломните работи се предават на хартиен носител – 1 брой и на 1 брой диск.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит или защита на дипломна работа,  е длъжен да подаде молба - образец за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.

Молбата за държавен изпит може да се изтегли от сайта на Правно-исторически факултет и да се изпрати на имейла на инспектор студентско състояние Кристин Хаджиева или да се  закупи от копирния център на етажа  и да се подаде  на място.

Молбата за защита на дипломна работа се представя задължително заедно с дипломната работа на място.

Титулната страница на дипломната работа ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да бъде подписана от научният ръководител     

Попълва се от студента и се заверява от инспектор студентско състояние Кристин Хаджиева.

Часът и залата  за провеждане на държавният изпит  и защита на дипломна работа ще бъдат обявени допълнително в сайта на  факултета, след приключване на срока


 

За учебната 2021/2022 год.

за ОКС БАКАЛАВЪР Поправителна сесия Място, час
 1 Държавен изпит "Национална сигурност"  16 февруари /четвъртък/ 2023 г.  УК 6 от 9 ч.
 Срок за подаване на молби от 8 февруари /сряда/ до 10 февруари /петък/ 2023 г. 
 2  Защита на дипломна работа  16 февруари /четвъртък/ 2023 г.  УК 6 от 9 ч.
  Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи от 6 февруари /понеделник/ до 7 февруари /вторник/ 2023 г. 

 

за ОКС МАГИСТЪР Поправителна сесия Място, час
 1

Държавен изпит "Национална сигурност"

 16 февруари /четвъртък/ 2023 г.   УК 6 от 9 ч.
 Срок за подаване на молби от 8 февруари /сряда/ до 10 февруари /петък/ 2023 г. 
 2  Защита на дипломна работа и предаване на дипломни работи  16 февруари /четвъртък/ 2023 г.   УК 6 от 9 ч.
  Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи от 6 февруари /понеделник/ до 7 февруари /вторник/ 2023 г. 

 

Дипломните работи се предават на хартиен носител – 1 брой и на 1 брой диск.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит или защита на дипломна работа,  е длъжен да подаде молба - образец за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.

Молбата за държавен изпит може да се изтегли от сайта на Правно-исторически факултет и да се изпрати на имейла на инспектор студентско състояние Таня Тодорова или да се  закупи от копирния център на етажа  и да се подаде  на място.

Молбата за защита на дипломна работа се представя задължително заедно с дипломната работа на място.

Титулната страница на дипломната работа ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да бъде подписана от научният ръководител     

Попълва се от студента и се заверява от инспектор студентско състояние Таня Тодорова.

Часът и залата  за провеждане на държавният изпит  и защита на дипломна работа ще бъдат обявени допълнително в сайта на  факултета, след приключване на срока за подаване на молбите.


 

Държавни изпити за ОКС „БАКАЛАВЪР“, специалности: „История“, „История и археология“, „Архивистика и информационна сигурност“

За учебната 2021/2022 год.

за ОКС БАКАЛАВЪР Поправителна сесия Място, час
 1 Писмен държавен изпит  21 февруари 2023 г., 9.30 ч.  
 Срок за подаване на молби  от  1 до 15 февруари 2023  г.
 2  Защита на дипломна работа  .  
  Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи  от  1 до 15 февруари 2023  г.

 

Защита на дипломни работи за специалност „История“, „История и археология“, „Архивистика и информационна сигурност“, ОКС „бакалавър“ и специалност „Нумизматика. Експертиза и оценка на културно-исторически ценности“, „История на българските земи в контекста на европейското развитие“, „Археология“, “Архиви и музеи. Опазване на културното наследство в информационното общество”, ОКС „магистър“

за ОКС МАГИСТЪР Поправителна сесия Място, час
 1  Защита на дипломна работа  21 февруари 2023 г., 10.00 ч.  
  Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи от  1 до 15 февруари 2023  г.

 

Дипломните работи се предават на хартиен носител – 1 брой и на 1 брой диск.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит или защита на дипломна работа,  е длъжен да подаде молба - образец за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.

Молбата за държавен изпит може да се изтегли от сайта на Правно-исторически факултет и да се изпрати на имейла на инспектор студентско състояние Ива Мездричка или да се  закупи от от книжарницата в УК-1 и да се подаде  на място.

Молбата за защита на дипломна работа се представя задължително заедно с дипломната работа на място.

Титулната страница на дипломната работа ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да бъде подписана от научният ръководител     

Попълва се от студента и се заверява от инспектор студентско състояние Ива Мездричка.

Часът и залата  за провеждане на държавният изпит  и защита на дипломна работа ще бъдат обявени допълнително в сайта на  факултета, след приключване на срока за подаване на молбите.


 

За учебната 2021/2022 год.

за ОКС БАКАЛАВЪР Поправителна сесия Място, час
 1 Писмен държавен изпит  15 февруари 2023 г.  УК1 от 9:30 часа.
 2 Устен държавен изпит  16 февруари 2023 г.  УК1 от 9:30 часа.
 3  Защита на дипломна работа  15 февруари 2023 г.  УК1 от 10 часа.
  Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи  от  30 януари до 10 февруари 2023  г.

 

за ОКС МАГИСТЪР Поправителна сесия Място, час
 1

Писмен държавен изпит

   
 2 Устен държавен изпит    
 3  Защита на дипломна работа    
   Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи    

 

Дипломните работи се предават на хартиен носител – 1 брой и на 1 брой диск.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит или защита на дипломна работа,  е длъжен да подаде молба - образец за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.

Молбата за държавен изпит може да се изтегли от сайта на Правно-исторически факултет и да се изпрати на имейла на инспектор студентско състояние Ива Мездричка или да се  закупи от копирния център на етажа  и да се подаде  на място.

Молбата за защита на дипломна работа се представя задължително заедно с дипломната работа на място.

Титулната страница на дипломната работа ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да бъде подписана от научният ръководител     

Попълва се от студента и се заверява от инспектор студентско състояние Ива Мездричка.

Часът и залата  за провеждане на държавният изпит  и защита на дипломна работа ще бъдат обявени допълнително в сайта на  факултета, след приключване на срока за подаване на молбите.