1.Информация за ОКС бакалавър

а. Наименование на специалността

Международни отношения

б. ОКС

бакалавър

в. Форма на обучение и продължителност

редовна форма на обучение с продължителност 4-и години /8 семестъра/

г. Акредитация

През 2009 г. е получена програмна акредитация за професионално направление 3.3 . “ Политически науки ”за образователно-квалификационна степен “Бакалавър” и „Магистър” за срок от шест години - 2015 г.

д. Кратко описание на специалността

В специалността “Международни отношения” се подготвят специалисти за дипломатическа, консулска и обща външнополитическа дейност.

Завършилите специалността могат да работят във всички звена и институции по проблемите на международните отношения и външната политика на страната, както в държавния, така и в частния сектор. Могат да се реализират като:

 • служители, външнополитически експерти и съветници в централните държавни органи;
 • служители в Министерството на външните работи и неговите структури у нас и в чужбина – посолства, консулства, културни служби и др.;
 • референти и анализатори в българските ведомства за сигурност и отбрана (по линия на МВР и МО);
 • изследователи в научни институти и преподаватели във висши училища;
 • външнополитически коментатори и експерти в международните отдели на масмедиите;
 • специалисти в отделите за международна дейност на държавни учреждения, недържавни, нестопански публични организации, търговски камари, митници, импортно-експортни дружества, както и в представителства на транснационални корпорации,чужди фирми със смесено участие;
 • служители в структурите на Европейския съюз и други международни организации и институции у нас и в чужбина;

Учебното съдържание на специалността “Международни отношения” е насочено към получаване на системни задълбочени знания, свързани с историята и теорията на международните отношения и външната политика, както и с изучаването на практиката на международните преговори и сключването и изпълнението на международни договори и споразумения. В процеса на обучението си студентите придобиват умения за сравнителен анализ на политически процеси и събития, както и на международни спорове и конфликти, усвояват методи, средства и техники за осъществяване на ефективно външнополитическо прогнозиране. Чрез свободно избираеми дисциплини студентите имат допълнителна възможност да задълбочават своите знания в конкретни, предпочитани от тях области на науката.

Теоретичната подготовка на студентите се разширява чрез задълбочено изучаване на аспектите, насоките и структурите на балканското сътрудничество, в различни аспекти, проблеми и тенденции в развитието на геополитеческата ситуация в региона, както и на целите, принципите и приоритетите във външната политика на страните от Югоизточна Европа. Обект на специализирано обучение са новите тенденции и проблеми на Европейския съюз с оглед на актуалното му развитие и членството на Република България в него. Приети и одобрени са учебни планове и програми, съобразени с въвеждането на кредитната система като част от единното общеоевропейско пространство на висшето образование.

Учебният план на специалност “Международни отношения” съдържа следните основни дисциплини:

 • История на международните отношения;
 • Теория на международните отношения;
 • Политология;
 • Политическа история на Европа и САЩ;
 • Политическа история на балканските държави;
 • Теория на външната политика;
 • Международни икономически отношения;
 • Обща теория на пазарното стопанство;
 • Теория и практика на международните преговори;
 • Международни организации;
 • Международна и национална сигурност;
 • Международно публично право;
 • Дипломатическо и консулско право;
 • Външна политика на европейските страни и САЩ;
 • Външна политика на България;
 • Външна политика на държавите от Югоизточна Европа;
 • Сравнителен анализ на теории за международните отношения и външната политика;
 • Право на Европейския съюз;
 • Международни спорове и конфликти;
 • Външнополитически анализ и прогнозиране;
 • Международни спорове и конфликти;
 • Международно частно право;
 • Европейско политическо сътрудничество и интеграция;
 • Външна политика на САЩ и европейските страни;
 • Външна политика на държавите от Азия и арабските страни;
 • Външна политика на латиноамериканските и африканските страни;
 • Реторика.

Дисциплини, които се преподават на чужди езици

 • Увод в международните отношения (на английски език);
 • Увод в международните отношения (на френски език);
 • Увод в международните отношения (на руски език);
 • Увод в геополитиката (на английски език);
 • Увод в геополитиката (на руски език);
 • Увод в геополитиката (на френски език);
 • Увод в международните икономически отношения (на руски език).

Освен задълбочени знания по международни отношения студентите получават и солидна чуждоезикова подготовка. Наред с утвърденото обучение по английски, френски, руски и немски език, единствено в специалността „Международни отношения” се провежда преподаване на арабски и на гръцки език. Все повече са засилва интереса към изучаване на норвежки език, който се изучава като факултативна дисциплина.

Общ хорариум за ОКС бакалавър по МО – 2370 часа

Обучението в специалността “Международни отношения” се осъществява в рамките на Правно-историческия факултет с:

 1. Обучение на докторанти

а. Специалност

Международно право и международни отношения

б. Форма на обучение

редовна

в. Акредитация

Акредитирана до 2013 година

г. Кратко описание на научно изследователската дейност

НИД в катедра МПМО е насочена към проучване и анализ на различни проблеми и аспекти от развитието на международните отношения и външната политика на станите от Югоизточна Емвропа, на водещи европейски и регионални интеграционни организации и структури. Това се реализила чрез организиране и провеждане на различни ситуационни игри и казуси, научни конференции и семинари, участие в експертно-изледователски екипи и прояви /съвместно с Дипломатическия институт към Министерство на външните работи/, размяна на преподаватели, докторанти и студенти от университети в съседни държави от региона, от ЕС и други страни, участие с публикации в научно периодични издания /специалната рубрика в списание „Международна политика”/, включване в индивидуални или колективни проекти по различни програми /”Темпус”, „Сократ” и др./.

1. Информация за ОКС „бакалавър”

а. Наименование на специалността:

Връзки с обществеността

б. Форма на обучение и продължителност:

Обучението по специалността е с продължителност 4 години (8 семестъра) в редовна и задочна форма на обучение. Общият брой кредити, необходим за завършване на ОКС "бакалавър" е 240, като 10 от тези кредити са за успешно издържан държавен изпит или защитена дипломна работа.

в. Акредитация:

През 2013 г. е получена програмна акредитация за професионално направление 3.5. „Обществени комуникациии и информационни науки” за ОКС „бакалавър” и „магистър” за срок от пет години.

г. Кратко описание на специалността:

Връзки с обществеността е съвременна професионална дейност. Тя съдейства за осъществяване на активен и ползотворен диалог като условие за безконфликтно развитие на обществените отношения във всички области и на всички равнища.

Основен приоритет в обучението е изграждането на специалисти, които да участват в решаването на специфични проблеми от различни сфери на обществения живот. Тяхната основна професионална задача е да преодоляват дефицита на доверие, да поддържат активни социални връзки, да съдействат за постигане на позитивна идентичност на организацията, в която работят, да осигуряват нейното взаимодействие с други институции и обществени структури. Студентите, изучаващи тази специалност, получават интердисциплинарна подготовка в хуманитарната област.

Образователни цели на специалността

PR -дейностите са неразделна част от управлението на всяка организация и институция в частния и публичния сектор. Усъвършенстването на конкурентните механизми на пазарното стопанство, както и включването на страната в европейските структури изисква развитие на нова компетентност . Специалност “Връзки с обществеността” представлява образователен, институционален и научен отговор на новите предизвикателствата, поставени от паралелното развитие на три процеса:

 1. Натрупване, разпространение и систематизиране на провереното знание в областта на обществените комуникации.
 2. Изпълнение на обществената поръчка към висшето образование.
 3. Модерният начин на мислене на съвременния, млад човек и на неговото социално обкръжение.

Основните цели, заложени в обучението са:

 • ¨ подготовка на специалисти с хуманитарен профил, които имат възможност за реализация в широк спектър от стопански, административни, държавни, политически, журналистически и социално–консултантски дейности , насочени към изграждане на имидж и спечелване на общественото доверие;
 • ¨ изграждане на умения за създаване и поддържане на хармонични комуникационни отношения между дадена организация и нейните целеви групи;
 • ¨ придобиване на компетенции за изследване, планиране, организиране, ръководене и контролиране на различни видове кампании и специални събития в реална и онлайн среда ;
 • ¨ формиране на организационна култура, гъвкавост и адаптация в условията на динамична социална среда.

Съдържанието на учебния план, учебните програми, организацията на обучението и прилаганата кредитна система в специалност „Връзки с обществеността” гарантират на завършилите придобиване на следните компетенции и практически умения:

 • - познаване в детайли на теоретичната система от знания на комуникационната социална наука и технология;
 • - обработване и анализиране на научна информация и комплексно прилагане на резултатите за целите на конкретната практическа ситуация ;
 • - разбиране и идентифициране на проблемите, приоритетите, задачите на информационната и комуникационна политика на структурата, в която работят;
 • - проучване и анализиране на общественото мнение и нагласи;
 • - разработване и осъществяване на стратегически комуникационни планове и програми;
 • - формиране на комуникационна култура и поведение в организацията и обществото;
 • - познаване същността и функционирането на традиционните и онлайн медии;
 • - изработване на информационни и рекламни продукти;
 • - професионално изготвяне на текстови материали, съпътстващи дейността на организацията;
 • - прилагане на иновативен подход при продуциране и управление на събития в реална и онлайн среда.

Информация за ОКС „бакалъвър”

Бакалавърската подготовка осигурява широкопрофилни функционални знания в основни области на съвременното общество: управление, икономика, право, политически науки и други. Обучението от друга страна осигурява развитие на умения и способности за идентифициране и анализ на проблемите в социалните процеси и явления; умения за ефективни комуникация и взаимодействие с обществеността, за взаимодействия с гражданските организации и заинтересовани страни, политическите структури, медиите; за работа в екипи, за култура на административното обслужване; умения за работа по проекти, за развитие и приложение на местни публични политики и други.

Образователно-квалификационната степен "Бакалавър" по тази специалност е най-подходящото образование за работа в звената на централната и местната администрация на експертни и ръководни длъжности.

По време на следването си студентите могат да изучават и втора специалност (паралелно обучение) както от специалностите, които се изучават във факултета, така и други специалности от факултетите на университета или от други университети.

Обучението се извършва по съвременна методика, с интерактивни форми, с приложение на мултимедии, видеофилми, симулации и др. В семинарните занятия се решават практически казуси, ситуации, използват се ролеви игри.

По време на обучението се провежда учебна практика в централната и териториалната администрация на изпълнителната власт.

Въвеждането на кредитната система прави студентите конкурентноспособни и улеснява мобилността им в рамките на Европейския съюз и другите страни, както и студентите получават възможност да участват в обучения в чужбина по актуални програми за обмен на студенти в партниращи с Университета образователни структури от други страни.

Главна цел в обучението е завършилите специалността "Публична администрация" да са конкурентноспособни на европейския пазар на труда с високо качество на своята подготовка, както и да са придобили значителни практически умения още по време на обучението си..

Студентите, обучаващи се в редовна форма изучават 32 задължителни дисциплини с общ хорариум 1920 академични часа. По време на следването изучават по една от предложените 36 избираеми дисциплини с хорариум от 360 академични часа.общо - 2280часа.

Студентите в задочна форма на обучение изучават 30 задължителни дисциплини с общ хорариум 1095 академични часа. По време на следването изучават и 8 от предложените 36 избираеми дисциплини с хорариум от 240 академични часа. - 1335 часа.

Според интересите си студентите могат да изучават и факултативни учебни дисциплини, които от задължителните или избираемите учебни дисциплини на други специалности, по които в Университета се провежда обучение, в съществуващи курсове и групи.

Задължителни учебни дисциплини:

 • Теория на управлението
 • Правотворчество
 • Въведение в правото -I част
 • Основи на публичната администрация
 • Спорт
 • Въведение в правото - ІІ част
 • Конституционно право - І част
 • Обща теория на пазарното стопанство
 • Гражданско общество и граждански контрол
 • Информационни системи и технологии в публичната администрация
 • Конституционно право - ІІ част
 • Публични политики
 • Административно право
 • Мениджмънт и управленски технологии
 • Административно съдопроизводство
 • Основи на гражданското право – І част
 • Основи на гражданското право – ІІ част
 • Местно самоуправление
 • Финансово право
 • Комуникации и връзки с обществеността
 • Стратегическо управление в публичната сфера
 • Публични финанси
 • Управление на човешките ресурси
 • Право на Европейския съюз
 • Осигурително право
 • Регионална икономика
 • Трудово право – І част
 • Оценка на въздействието
 • Трудово право – ІІ част
 • Правен режим на държавната служба
 • Публичен мениджмънт

Избираеми учебни дисциплини:

 • Административна култура и етика
 • Глобализация и регионално развитие
 • Комуникативни умения
 • Политология
 • Чужд език
 • Предприемачество в публичния сектор
 • Количествени методи в управлението
 • Статистически методи в публичната администрация
 • Е-Правителство и Е-управление
 • Управление на качеството в публичната администрация
 • Устройство на територията
 • Администрация на правораздавателните органи
 • Сравнително административно право
 • Право на интелектуалната собственост
 • Маркетинг в публичната сфера
 • Обществени поръчки
 • Митническо право
 • Eвропейска публична администрация
 • Контрол в публичната администрация
 • Международно публично право
 • Вътрешен пазар и свобода на движение в Европейския съюз
 • Сравнителна публична администрация
 • Превенция и противодействие на корупцията
 • Териториална сигурност
 • Защита правата на човека
 • Отворени данни в управлението
 • Организационно поведение
 • Писмена и говорна култура
 • Данъчно право
 • Мениджмънт на публични събития
 • Мениджмънт на иновациите
 • Публична собственост
 • Интернет маркетинг в публичната сфера

ФОРМИ НА ЗАВЪРШВАНЕ

БАКАЛАВЪР - държавен изпит по "Публичноправни науки и управление на публичната дейност" или защита на дипломна работа.

Катедра "Публичноправни науки"

Ръководител катедра: проф. д-р Добринка Чанкова

Е- mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Катедра "Публичноправни науки" е най-голямата по числен състав в Правно-историческия факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград. Тя осигурява обучението по фундаментални учебни дисциплини в специалностите "Право" и "Публична администрация" и по редица дисциплини в специалностите "Международни отношения", "Европеистика", "Връзки с обществеността", „Социални дейности”, „Политология” и „Социология” и други. В катедрата се обучават над 40 докторанти редовно и задочно обучение и такива на самостоятелна подготовка.

Основен приоритет на катедрата е усъвършенстване качеството на образователната дейност и практическа насоченост на обучението. За целта се прилагат най-съвременни образователни технологии, стимулира се мобилността на студенти, докторанти и преподаватели.

Повишаване равнището на научно - изследователската дейност е друга основна задача на катедрата. Това успешно се постига посредством сътрудничество на европейско и национално равнище, разработване на научни проекти, изготвяне на публикации и т.н.

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР

С ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ “ЕКСПЕРТ ПО СИГУРНОСТТА

Специалността „Национална сигурност” е предназначена да подготвя кадри с широкопрофилна квалификация в областта на националната сигурност с образователно-квалификационна степен “бакалавър”, цели да се реализират успешно на пазара на труда в условия на силна конкуренция и да съчетае традициите и новостите в образователното пространство у нас и по света, утвърдени в ЮЗУ „Н.Рилски” и Правно-исторически факултет.

Обучението се извършва в съответствие с европейските стандарти и с моделите и постиженията на водещите наши и чуждестранни висши училища. Програмата на специалността се адаптира перманентно, с оглед динамиката в промените на системата за националната сигурност. Учебната програма за образователно-квалификационна степен „бакалавър” по национална сигурност осигурява фундаментални знания в няколко основни области: сигурност, право, управление, икономика и политически науки. Тази подготовка осигурява възможности за развитие на умения и способности за идентифициране и анализ на тенденциите в социалните процеси и явления; за развитие на съвременен широкоспектърен капацитет в сферата на сигурността; за взаимодействие с обществеността, структурите и институциите от сферата на сигурността, политическите структури, медиите; за груповото взаимодействие и работата в екипи; за ефективна организация и високи етични стандарти; за умение за работа в мултикултурна среда и за познаване на добри практики от Европа и света,в сферата на работа на институциите от сектора за сигурност.

Учебният план и програми, по които се обучават студентите от специалността, са в пълно съответствие с тези на водещите учебни заведения в България, както и в Европейски висши училища.

Водеща цел в обучението на студентите е завършилите специалността „Национална сигурност” да са конкурентноспособни както в България, така и на европейския пазар на труда, с качествената си подготовка, включваща както задълбочени теоретични фундаментални познания, така и развити практически умения.

Ефективното изпълнение на основните функции при работа в посо-чените институции, организации и сектори e резултат от подготовка на студентите по учебен план, съгласуван и подкрепен от институции от системата за сигурност и от високото качество на организация и провеждане на учебните занятия.

В хода на учебния процес студентите придобиват знания по различните технологии за анализ в системата за националната сигурност, способите за проектиране на основните подсистеми и възможности за оптимизиране на всяка една от тях.

Студентите се запознават с целите, задачите, елементите, структурата и функциите на подсистемите на националната сигурност, както и с взаимовръзките и взаимодействието между тях с приоритет на административния и информационния аспект на сигурността в корпорацията.

Студентите изучават основите на управлението на звена от националната сигурност и начините за вземане и оптимизиране на решения в условия на риск и неопределеност. Получават необходимите умения за организиране на експертната дейност по защита на информацията на звена от националната сигурност.

Придобиват знания за информационните и комуникационните системи, както и за системите за осигуряване на ресурси за националната сигурност. Усвояват специализирани знания за международните и националните правови стандарти на сигурността.

Обучението се извършва по съвременна методика, с интерактивни методи, с приложение на мултимедии, видеофилми, симулации и др. В семинарните занятия се решават практически казуси, ситуации, използват се ролеви игри и се провеждат управленски и правни симулации на реални предизвикателства от дейността на публичните институции.

Студентите от специалността имат възможност да се включват в научноизследователски проекти, в сферата на изучаваната материя в различни направления, което е особено важно в тяхната подготовка.

По време на обучението се предвижда стаж в структури на организации от системата за сигурност, както и в централната и териториалната администрация.

Въвеждането на кредитната система прави студентите конкурентноспособни и улеснява мобилността им в рамките на Европейския съюз и другите страни.

Преподаването се извършва от висококвалифицирани хабилитирани преподаватели (професори, доценти и доктори по публична администрация и изграждане и управление на системата за сигурност) и външни специалисти от практиката (Министерски съвет, Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Агенция „Митници”, Комисия за финансов надзор, Институт по публична администрация към МС, Национална агенция по приходите и др.)

За обучение по специалността се използват следните приоритетни направления:

 • създаване на условия за творчество, чрез провеждане на занятия с проблемно-ситуативен характер;
 • внедряване на система за самостоятелно овладяване на знания чрез използване на съвременни информационни технологии;
 • приложение на игровото, ситуативното и виртуалното моделиране;
 • разширяване на дистанционно-тюторните видове и форми на организация на учебния процес;
 • всестранно ресурсно осигуряване на подготовката на специалистите.

Специализираната подготовка е насочена към изучаване на :

 • Информационните аспекти на сигурността.
 • Системата на националната сигурност с основни подсистеми: политическа сигурност на държавата; сигурност на обществената система и правовия ред; информационна сигурност; социална сигурност; военна защита на държавата; гражданска защита; екологична сигурност. В това направление чрез системен подход е формирана технология за анализ на посочените системи, взаимните им връзки и принципи за взаимодействие при изграждането на националната сигурност. Освен това е характеризирана политиката за сигурност на държавата, нейната отбранителна и военна политика, съответстващи на геополитическите процеси, развиващи се в регионален и глобален мащаб.
 • Устойчивост и демократичен мониторинг на националната сигурност.
 • Въоръжени сили на Република България (състояние и перспективи за развитие; организация на управлението им и контрол; принципи на изграждането, поддържането и използването на военните възможности на тактическите формирования; мобилизационни ресурси и развръщане; логистична система; гражданско-военно сътрудничество СИМИС; Управление на военни конфликти с различна интензивност.
 • Управление на операции различни от война (операции по защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи; операции срещу разпространяване на оръжия и терористични действия; операции при международни хуманитарни акции; спасително-издирвателни операции; операции по поддържане на мира).
 • Система на МВР (охрана и защита на държавната граница; борба с престъпността; защита на правата и свободите на гражданите; защита на финансово- кредитната система на държавата и нейните културни ценности; организация и провеждане на военно-полицейски операции; достъп до обществена информация и защита на личните данни).
 • Управление на разузнавателната дейност (специални служби и органи за разузнаване; външно разузнаване и дипломация; политическо, военно и корпоративно разузнаване; контраразузнаване).
 • Гражданска защита (система на гражданска защита; подготовка и участие на специализирани сили в спасителни и защитни операции; подготовка на населението за оцеляване в бедствени ситуации; подготовка на територията и критичната инфраструктура; нормативна уредба и заделяне на ресурси; моделиране и прогнози на вероятни бедствия).
 • Международни и общодържавни механизми на националната сигурност.

Допълнителната подготовка може по избор да включва изучаване на различни дисциплини в областите на съвременните системи въоръжение, правото, хуманитарните, обществените и социално- икономическите науки.

2. Реализация на завършилите специалността ОКС „БАКАЛАВЪР“ по „Национална сигурност“.

Формираната в специалност „Национална сигурност” подготовка открива богати възможности на завършилите специалността да се реализират и адаптират успешно към динамиката на промените в системата за национална сигурност и конкретно като: работа като експерти по сигурността в управленски и административни звена в структурите на Президентство, Министерски съвет, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Министерството на транспорта; експерти и специалисти в сферата на сигурността в институции от публичната администрация (централна и териториална администрация);

 • специалисти в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“;
 • специалисти по сигурността в институциите на Европейския съюз за страната;
 • експертна дейност в различни неправителствени организации и др.
 • експертна дейност в областта на сигурността в търговските дружества, и различните политически и обществени организации и др.

Условия на завършване и придобиване на ОКС „Бакалавър“

Образователно–квалификационната степен “бакалавър” се придобива в рамките на четири учебни години (осем семестъра) за редовна и за задочна форма на обучение . Постигнатият минимален годишен успех Много добър (5) дава възможност за едновременно обучение и по друга специалност като „Право”, „Международни отношения”, „Европеистика”, „Връзки с обществеността”, „История” и др.

Обучението завършва с полагане на държавен изпит по „Национална сигурност“ или защита на дипломна работа. Дипломиралите се получават професионална квалификация “Експерт по сигурността”.

І. КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ СПЕЦИАЛНОСТТА: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: БАКАЛАВЪР

С ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: ИСТОРИК-АРХЕОЛОГ

Квалификационната характеристика на специалност История и археология, ОКС “бакалавър” е съобразена с изискванията на Закона за висшето образование, Наредбата за държавни изисквания за придобиване на висше образование и Правилниците на Югозападния университет.

Обучението продължава четири години (осем семестъра) и включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини.

І. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Основната цел на обучението за придобиване на ОКС „бакалавър” по специалността История и археология е подготовката на висококвалифицирани специалисти в сферата на историческата и археологическата наука с възможност за реализация като специалисти-историци и археолози – уредници в музеите в страната, научните институти към БАН, висшите училища, Националния институт за недвижимо културно наследство и др.

Допълнителните цели съответстват с политиката на университета по отношение на развитието на универсални и практически умения, владеене на чужди езици, възможности за свободен избор, умение за работа в мултикултурна и междуетническа среда.

ІІ. МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Изграждане на оптимална образователна среда, стимулираща професионалното общуване на високо ниво и даваща възможност за творческа изява.

Изработване и актуализиране на учебна документация, отговаряща на съвременните тенденции в историческата и археологическа наука.

Използване на съвременни интерактивни методи за обучение, съобразени с най-добрите педагогически практики в страната и чужбина.

Съвременно информационно осигуряване на учебния процес и планирането и поддържането му в съответствие с целите и задачите на обучението.

Осигуряване на възможности за междууниверситетска и международна мобилност.

ІІІ. ОБХВАТ И РАВНИЩЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ

Структурата и съдържанието на учебния план осигуряват на студентите широкопрофилна теоретична и практическа подготовка по основни исторически и археологически дисциплини.

Задължителните дисциплини в учебния план имат за задача да дадат фундаментални знания на студентите в областта на българската, балканската и световната история, отговарящи на съвременните научни изисквания. Студентите получават знания за основните събития, процеси и явления от историята; научават се да анализират и интерпретират събития от миналото; да правят актуални изводи и обобщения. Предвид археологическото богатство на България, което включва паметници от праисторията, класическата и средновековната археология, археологическият модул е структуриран с оглед подготовката на специалисти във всяка една от тези области. В този модул студентите получават знания за богатото световно и българско археологическо наследство от праисторията, античността и средновековието; от гледна точка на археологията се проблематизират възлови въпроси от историческото и културното развитие, като се поставят в широк географски контекст; формират се практически умения за разпознаване и работа с археологически материали и находки от различни епохи.

Учебният план на специалността История и археология застъпва и ред допълващи дисциплини като етнология, нумизматика, епиграфика, история на изкуството, архивистика и др., които дават възможност за комплексен и интердисциплинарен подход при научноизследователската работа по история и археология.

Избираемите дисциплини имат за задача да осигурят на студентите възможност за навлизане в избрана от тях специализирана историческа и археологическа проблематика и по този начин да разширят техните бъдещи професионални възможности, съобразно техните интереси.

Факултативните дисциплини дават възможност за получаване на знания и умения в по-широки научни области в съответствие с интересите на студентите.

През три от учебните години студентите участват в археологически разкопки на обекти от праисторията, античността и средновековието, като целта е формирането на практически професионални умения.

Студентите се подготвят по класически езици (гръцки и латински) и имат възможност да изучават и други езици по избор, както и да практикуват спорт. Те могат да участват и в извънаудиторни дейности като клубове, конференции, семинари и т.н.

ІV. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

Студентите от специалност История и археология, покрили изискванията на учебния план и положили успешно държавните изпити (по история и археология), получават професионална квалификация бакалавър. Те имат възможност да се реализират като:

   1. Музейни специалисти;
   2. Специалисти в научни и културни институти;
   3. Екскурзоводи в сферата на туризма;
   4. Експертни длъжности в държавната и общинска администрация;
   5. Консултанти в средствата за масова информация и др.;

По желание студентите могат да завършат и модул за получаване на допълнителна квалификация като учители.

Придобилите степен бакалавър по История и археология могат да продължат обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен магистър или да продължат обучението си в други научни области на хуманитаристиката.

І. КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ СПЕЦИАЛНОСТТА АРХИВИСТИКА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: БАКАЛАВЪР

С ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: АРХИВИСТ-ДОКУМЕНТАЛИСТ

Студентите от специалност „Архивистика и информационна сигурност” в професионално направление „История” завършват бакалавърска степен с квалификационно наименование “Архивист-документалист”.

Специалността е ориентирана към подготовка на специалисти с фундаментални исторически познания, архивистика и документалистика и специализирани компетентности по информационни технологии с овладяване на английски език.

Специалност „Архивистика и информационна сигурност” подготвя професионалисти за съвременната модерна администрация и управление, както и за институциите на паметта – архиви, музеи, библиотеки и други.

За да отговори на разнообразните потребности от специалисти по архивистика, обучението се извършва в два професионални модула, профилирани след IV семестър: Модул „Исторически архиви” и Модул „Съвременни информационни системи”.

Модулът „Исторически архиви” включва набор от исторически и архивистки дисциплини. Завършилите този модул могат приоритетно да работят в историческите архиви и музеи в страната и в европейските институции, както и като специалисти в политическите, научните и културни институти. Студентите ще познават културно-историческото своеобразие и ще могат да го представят чрез съвременни технологии и мултимедийни продукти. Завършилите могат да управляват работата с традиционни и електронни документи съобразно държавната политика по управление на националното архивно наследство.

Модулът „Съвременни информационни системи” включва освен базова историческа подготовка и специализирана подготовка по съвременни информационни технологии. В него се подготвят специалисти за оперативни архиви в електронна среда в държавната администрация и бизнес сектора в перспективата на въвеждането на електронно правителство.

Интензивното изучаване на английски език в продължение на целия курс на обучение осигурява възможност завършилите да се реализират в международните отдели на местни и централни институции, както и в бизнес сектора.

По желание студентите могат да завършат и модул за получаване на допълнителна квалификация като учители.

Учебният план се основава на Наредбата за държавните изисквания за придобиване на образователно-квалификационни степени “бакалавър”, “магистър” и “специалист”, на Закона за висше образование и е съобразена с нормативите на Югозападния университет.

1.Информация за ОКС бакалавър

а. Наименование на специалноста

История

б. ОКС

Образователно-квалификационна степен „Бакалавър”

в. Форма на обучение и продължителност

Редовно обучение, осем семестъра

Задочно обучение, десет семестъра

г. Акредитация

През 2013 г. е получена програмна акредитация от НАОА на професионално направление 2.2. “История и археология”, за образователно-квалификационна степен “бакалавър” и "магистър", както и за образователната и научна степен "доктор", със срок до 19.06.2025 г, включително.

д. Кратко описание на специалността

Специалност “История” е създадена с Решение на Академическия съвет от 10.01.1991 г. Тя пряко произлиза от разкритата през 1987 г. специалност “Български език и история”. С разкриването на самостоятелна специалност “История”, Югозападният университет “Неофит Рилски” става третият университет в България, където се обучават студенти в съответните образователни степени по история – бакалавър, магистър и доктор.

В специалност “История” се подготвят специалисти по история, археология, етнология; специалисти в учебни заведения, научни и културни и политически институти; архивисти в държавни и частни архиви; консултанти в средствата за масова информация; екскурзоводи; уредници в музеи и музейни сбирки.

Учебният план за бакалаври обхваща задължителни дисциплини, сред които са:

 • Увод в историческото познание
 • Етнология
 • Археология
 • Стара история
 • Тракология
 • Архивознание. Компютърна архивистика.
 • Увод в изкуствознанието и музеознанието
 • Средновековна българска история
 • История на Византия
 • Средновековна обща история
 • История на българския народ 15-17 век
 • Българско възраждане
 • История на балканските народи
 • Нова обща история
 • Нова българска история
 • Най-нова обща история
 • Най-нова българска история
 • Историография
 • История на изкуството и музеознание

В учебния план са включени и значителен брой избираеми и факултативни дисциплини, които имат за цел да разширят и обогатят базовите знания на студентите. Сред тях са:

 • Култура на Древна Гърция
 • Антично изворознание
 • Подводна археология
 • Мултимедия за историци
 • История на българския национален календар
 • Култура на Средновековна България
 • Изтокът и Западът в Средновековна Европа
 • История на Османската империя
 • Организация, методика и практика на българските архиви
 • История на българските архиви
 • Първата световна война и модернизацията между двете световни войни
 • Модерна демокрация
 • Пространство и време в историята
 • Дидактика на историята
 • Сравнителна история на цивилизациите
 • Сравнително изкуствознание
 • Български национализъм
 • Глобализация и национална стратегия
 • Сравнителна история
 • Съвременни политически теории
 • Идеята за федерация на Балканите през 19 век
 • Обществена благотворителност и обществени грижи в България 19-20 век
 • Формиране на тоталитарната система в СССР,
 • Документи и архиви в историческото развитие на обществото
 • Историческо документознание
 • Специфики в развитието на държавите в Латинска Америка
 • История на Русия
 • Вечният град на Балканите
 • Управление на исторически проекти
 • История на местното самоуправление

Предвидени са и археологическа практика, практика в държавни архиви и в библиотеки и учебни екскурзии и научни експедиции до Велико Търново, Плиска, Преслав, Мадара, Странджа, Охрид, Цариград, Солун.

Обучението за получаване на образователна степен “Бакалавър по история” завършва с писмен и устен държавен изпит или защита на дипломна работа.

Центрове

 • Мултимедиен център по компютърна архивистика, дигитални архиви и история на местното самоуправление
 • Лаборатория за научни изследвания, обучение и практически семинари по история и архивистика

Периодични издания

1. Електронно списание „Известия по история“ – www.history.swu.bg

2. Годишник на Правно-историческия факултет

3. Балканистичен форум – съвместно с Филологическия факултет