ОКС БАКАЛЪР ОКС МАГИСТЪР

Административно право

Архивистика и документация

Външнополитически анализ и прогнозиране

Графичен дизайн

Европейска политика и интеграция

Европейска социална политика - анализи и прогнози

Защита правата на човека

Комуникативни умения

 Комуникациите в инвестиционния процес

Кризисен PR

Медиазнание

Методи за изследване на комуникациите

Нови информационни технологии в PR

Обща теория на пазарното стопанство

Обща теория на правото

Основи на връзките с обществеността

Основи на рекламата и брендинга

Политическа комуникация и изграждане на имидж

Предпечатна подготовка

Приложна семиотика

Социология, общности, модернизация

Стилистика за PR

Стратегии и тактики на връзките с обществеността

Съвременна история

Съвременни международни политически организации

Съвременни философски учения

Теории на масовата комуникация

Теория и практика на текста

Увод в политологията

Управление на медиите

 

ОКС БАКАЛАВЪР ОКС МАГИСТЪР

Административно право

Външна политика на българия

Външна политика на държавите от азия и арабските страни

Външна политика на държавите от югоизточна европа

Външна политика на латиноамериканските и африканските страни

Външна политика на сащ и европейските страни

Външнополитически анализ и прогнозиране

Дипломатически и консулско право

Дипломатически церемониал, протокол и практика

Европейски културни модели

Европейско политическо сътрудничество и интеграция

Екологична политика на европейския съюз

Защита правата на човека

Интеграционни модели в европа

История на международните отношения

История на философията

Конституционно право

Международна и национална сигурност

Международни икономически отношения

Международни организации

Международни спорове и конфликти

Международно публично право

Международно частно право

Обща теория на пазарното стопанство

Основи на правото

Политическа история на балканските държави

Политическа история на европа и сащ

Политология

Право на eвропейския съюз

Право на международните договори

Реторика

Сравнителен анализ на теории за международните отношения и външната политика

Теория и практика на международните преговори

Теория на външната политика

Теория на международните отношения

 

ОКС БАКАЛАВЪР ОКС МАГИСТЪР

Административно право и процес

Геополитика и сигурност в югоизточна европа

Геополитика, сигурност и отбрана

Европейско сътрудничество в сигурността и отбраната

Защита на личните данни в ес и трети държави

Изграждане и управление на системи за сигурност

Интегрирано гранично управление.pdfинтегрирано гранично управление

Конституционно право

Корпоративна сигурност

Международна и регионална сигурност

Международни правоохранителни организации

Миграционна политика и граничен контрол

Наказателно право

Наказателнопроцесуално право

Обща теория на правото

Опазване на обществения ред

Организация и управление на системата за национална сигурност на република българия

Превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност - бакалавър

Превенция и противодействие на трафика на хора

Разузнавателна и контраразузнавателна дейност - бакалавър

Система за кооперативно сътрудничество

Теоретични основи на националната сигурност

Шенгенска система за сигурност

Информационна и киберсигурност

Конституционни основи на извънредното положение

Превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност

ОКС БАКАЛАВЪР ОКС МАГИСТЪР

Административен процес

Административно право

Банково право

Въведение в правото

Данъчно право

Държавно регулиране на икономиката

Европейска публична администрация

Защита правата на човека

Иновации и иновционна политика

Информационни системи и технологии в публичната администрация

Комуникации и връзки с обществеността

Конституционно право - проф. Близнашки

Контрол в публичната администрация

Маркетинг

Международно публично право

Мениджмънт и управленски технологии

Местно самоуправление

Обща теория на пазарното стопанство

Общо учение за държавата

Организационно поведение

Осигурително право

Гражданското право

Основи на публичната администрация

Политология

Правен режим на държавната служба

Право на европейския съюз

Правотворчество

Публичен мениджмънт

Публични политики

Публични финанси

Регионална икономика

Социология на управлението

Сравнителна публична администрация

Стратегическо управление в публичната сфера

Теория на нормотворческата дейност

Теория на управлението

Териториална сигурност

Трудово право

Управление на човешките ресурси

Устройство на територията

Финансово право

Икономика на здравеопазването

Управление на риска в здравната система

Финансиране на национални и регионални проекти

Финансов мениджмънт в здравеопазването

 


АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС

АДМИНИСТРАТИВНА КУЛТУРА И ЕТИКА

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

АЛТЕРНАТИВНО РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

АРБИТРАЖ

АРХИВОЗНАНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

БАНКОВО ПРАВО

БЮДЖЕТНО ПРАВО

ВЕЩНО ПРАВО

ГРАЖДАНСКО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

ГРАЖДАНСКО ПРАВО-ОБЩА ЧАСТ

ГРАЖДАНСКОПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО

ДАНЪЧНО ПРАВО

ЕКОЛОГИЧНО ПРАВО

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ЕС И ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

ИЗБИРАТЕЛНО ПРАВО И ИЗБИРАТЕЛНИ СИСТЕМИ

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И ПРАВО

КОМУНИКАЦИИ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

КОНКУРЕНТНО ПРАВО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО НА РБ.СПЕЦ.ПРАВО.2021 (1

КОНЦЕПЦИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ПРАВЕН ТЕКСТ

КРИМИНАЛИСТИКА

КРИМИНОЛОГИЯ

МАРКЕТИНГ

МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

МЕЖДУНАРОДНО МОРСКО ПРАВО

МЕЖДУНАРОДНО ПУБЛИЧНО ПРАВО

МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО

МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНСКИ ТЕХНОЛОГИИ

МИТНИЧЕСКО ПРАВО

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

НАКАЗАТЕЛНОПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО

НОТАРИАЛНО ПРАВО

ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПАЗАРНОТО СТОПАНСТВО

ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО

ОБЩИНСКО ПРАВО

ОБЩО УЧЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВАТА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО

ПОЛИТОЛОГИЯ

ПОЛИЦЕЙСКО ПРАВО

ПРАВЕН РЕЖИМ НА ДЪРЖАВНАТА СЛУЖБА

ПРАВО НА EВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВАНЕТОСТ

ПРОБАЦИЯ, ФАМИЛНА КОМУНИКАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ

РИМСКО ЧАСТНО ПРАВО

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

СОЦИОЛОГИЯ НА ПРАВОТО

СРАВНИТЕЛНО АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

СРАВНИТЕЛНО КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО

СРАВНИТЕЛНО, ГРАЖДАНСКО И ТЪРГОВСКО ПРАВО

СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ (ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ)

СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ (РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ)

ТЕОРИЯ НА НОРМОТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ

ТЕОРИЯ НА ПРАВОРАЗДАВАНЕТО

ТРУДОВО ПРАВО

ТЪРГОВСКО ПРАВО - ВТОРА ЧАСТ (ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ)

ТЪРГОВСКО ПРАВО - ВТОРА ЧАСТ (РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ)

ТЪРГОВСКО ПРАВО - ПЪРВА ЧАСТ (ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ)

ТЪРГОВСКО ПРАВО – ПЪРВА ЧАСТ (РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ)

УСТРОЙСТВО НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

ФИЛОСОФИЯ НА ПРАВОТО

ФИНАНСОВО ПРАВО