Магистърски програми в Правно-исторически факултет


Направление 2.2. История и археология

 • Архиви и музеи. Опазване на културното наследство в информационното общество
 • История на българските земи в контекста на европейското развитие
 • Археология

Направление 3.3. Политически науки

 • Дипломация, цифрово общество и сигурност - редовна форма на обучение 1 година /два семестъра/
 • Дипломация, цифрово общество и сигурност - редовна форма на обучение 2 години /четири семестъра/
 • Югоизточна Европа в съвременните международни отношения
 • Европейска интеграция

Направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки

 • Връзките с обществеността в бизнеса

Направление 3.6. Право

Направление 3.7. Администрация и управление

 • Данъчна администрация
 • Здравен мениджмънт
 • Териториална администрация
 • Управление на човешките ресурси

Направление 9.1. Национална сигурност

 • Национална сигурност