Нормативни актове

Студентите се допускат в залите за писмен държавен изпит, след представяне на лична карта и студентска книжка. Представянето и на двата документа е задължително!

Писменият държавен изпит по Наказателноправни науки ще се проведе на 9 октомври 2019 г. /сряда/ от 9.00 часа в Учебен корпус № 6 - в зали –№№ 6311,6312,6313 и 6314.

Изпитът се състои в решаване на казус и ще бъде с продължителност 4 астрономически часа. Студентите трябва да се явят в 8.15 часа за заемане на местата в залите.

По време на решаването на казуса студентите могат да ползват следните нормативни актове:

.

Наказателнопроцесуален кодекс;
Наказателен кодекс.

/Разрешава се ползването на разпечатани нормативни актове от правно-информационните системи/

.

До устен държавен изпит ще бъдат допуснати студентите, които са издържали писмения държавен изпит.

Устният изпит ще се проведе на 10 и 11 октомври 2019 г. по разпределение по групи и дати в Учебен корпус № 6.

Резултатите от писмения държавен изпит ще бъдат обявени до 19.30 часа на 9 октомври 2019 г. на третия етаж в Учебен корпус № 6 и на сайта на факултета http://www.law.swu.bg/

Оценката от писмения държавен изпит не подлежи на преразглеждане.

Last modified: Thursday, 3 October 2019, 2:02 PM