Факултетен съвет

Факултетният съвет обсъжда и утвърждава вътрешни актове на факултета; приема учебните планове на специалностите и ги предлага за утвърждаване от Академическия съвет; приема учебни програми по преподаваните дисциплини; приема специалностите и предлага на Ректора зачисляване на докторанти; определя условията за преместване на студенти от и в други специалности и форми на обучение, за едновременно обучение по повече от едно специалност и за обучение по индивидуални учебни планове; обсъжда ежегодно състоянието на учебната работа и приема мерки за нейното усъвършенстване; обсъжда основните въпроси на научната и научно-приложната дейност във факултета; приема атестации на професорите, доцентите и асистентите и оценките за работата на докторантите и предлага на Ректора решения за трудово правоотношение при две последователни атестации, при които оценката е недостатъчна; организира сътрудничество с други факултети и научни организации.

Факултетният съвет се състои от 25 до 35 члена и включва представители на академичния състав на основен трудов договор, студенти и докторанти. Не по-малко от 3/4 от членовете на ФС би следвало да са хабилитирани лица.

Членовете на факултетския съвет се избират от Общото събрание. Деканът е член на ФС по право и е негов председател.

Факултетният съвет заседава редовно веднъж месечно, с изключение на месеците юли и август. Той се свиква от декана. Деканът може да свика факултетния съвет и на извънредно заседание: (1) по свое решение; (2) по искане на не по-малко от 1/4 от членовете на съвета.

1 Проф. д-р Тенчо Колев
2 Проф. д.н. Валери Лазаров
3 Проф. д.ик.н.
Нина Дюлгерова
4 Проф. д-р Любомир Тимчев
5 Проф. д.и.н.
Калин Порожанов
6 Проф. д-р Добринка Чанкова
7 Проф. д-р Габриела Белова
8 Проф. д-р Анна Чолева – Димитрова
9 Доц. д-р Таня Йосифова
10 Доц. д-р Славянка Ангелова
11 Доц. д-р Димитрина Стефанова
12 Доц. д-р Иван Петров
13 Доц. д-р Мариана Пискова
14 Доц. д-р Костадин Паев
15 Доц. д-р Николай Марин
16 Доц. д-р Александър Иванов
17 Доц. д-р Веселин Вучков
18 Доц. д-р Манол Станин
19 Доц. д-р Солунка Попова
20 Доц. д-р Валентин Китанов
21 Доц. д-р Валентин Василев
22 Доц. д-р Николай Попов
23 Доц. д-р Верка Лазарова
24 Гл.ас. д-р Маргарита Чешмеджиева
25 Гл.ас. д-р Диана Велева
26 Гл.ас. д-р Гергана Георгиева
27 Гл.ас. д-р Георги Михайлов
28 Г-н Али Мисанков
29 Г-ца Стефани Манчева

Last modified: Thursday, 28 February 2019, 1:59 PM