Държавни изпити за специалност Връзки с общствеността

Дати за провеждане на държавен изпит за специалност «Връзки с обществеността», ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър":

Срок за подаване на молби и дипломни работи от 24.06. до 01. 07. 2019 г., а за студентите, които ще се явяват на извънредна ликвидационна сесия - до 03.07.2019 г.

Дисциплина

Дата

място/час

1

Писмен държавен изпит 10 юли 2019 9.00 ч.
2 Устен държавен изпит 11 юли 2019 9.00 ч.
3 Защита на дипломни работи 10 юли 2019 9.30 ч.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит е длъжен да подаде молба за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.

Дипломните работи се предават на диск и 1 хартиен носител.

Last modified: Friday, 31 May 2019, 2:39 PM