Държавни изпити за специалност Национална сигурност


за учебната 2018/2019 год.

За ОКС „ Бакалавър”

Редовна сесия

Поправителна сесия
Държавен изпит „Национална сигурност 12 февруари  /сряда/ 2020 г
Защита на дипломна работа 12 февруари  /сряда/ 2020 г
Срок за подаване на молби от 27 януари /понеделник/ до 31 януари /петък/ 2020 г.

...

За ОКС „ Магистър”

Редовна сесия

Поправителна сесия
Защита на дипломни работи 12 февруари  /сряда/ 2020 г
Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи от 27 януари /понеделник/ до 31 януари /петък/ 2020 г.

Дипломните работи се предават на хартиен носител – 1 брой и на 1 брой диск.

 Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит или защита на дипломна работа  е длъжен да подаде молба - образец за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.
Молбата се закупува от копирния център на етажа. Попълва се от студента и се заверява от инспектор студентско състояниие Таня Тодорова.
Заверената в учебен отдел молба за ОКС «Бакалавър» се подава при  г-жа Биляна Младенова, а за ОКС „Магистър „ при г-жа Димитрина Китанова / секретар катедра „Национална сигурност  и  публична администрация“

Начало на провеждане на държавният изпит - 8,30 ч.

Защита на дипломна работа – 9.30 часа

Залата, в  която ще се проведат ще бъде обявена в деня на изпита на информационното табло на специалността във факултета.

Last modified: Thursday, 12 December 2019, 3:07 PM