Държавни изпити за специалност Право

Подаването на молби ще започне от 10  септември  2019 г.

Дисциплина

Дата

място/час

1

Наказателноправни науки

9, 10, 11 октомври 2019 г. (сряда, четвъртък и петък)

9,00 ч.

Срок за подаване на молби най-късно до 2 октомври 2019 г.

Всички студенти, допуснати до явяване на държавен изпит трябва да се явят в 8.00 часа на 9 октомври 2019 г. за полагане на писмен изпит.

2

 Публичноправни науки

23, 24, 25 октомври 2019 г.

(сряда, четвъртък и петък)
9.00 ч.

Срок за подаване на молби най-късно до 16 октомври 2019 г.

Всички студенти, допуснати до явяване на държавен изпит трябва да се явят в 8.00 часа на 23 октомври 2019 г. за полагане на писмен изпит.

3 Гражданскоправни науки

13, 14, 15 ноември 2019 г.

 (сряда, четвъртък и петък)
9.00 ч.

Срок за подаване на молби най-късно до 6 ноември 2019 г.

Всички студенти, допуснати до явяване на държавен изпит трябва да се явят в 8.00 часа на 13 ноември  2019г. за полагане на писмен изпит.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит, е длъжен да подаде молба за явяване в посочените по-горе срокове.
Молбата - образец се закупува от ксерокса в УК № 6, попълва се от студента и се заверява от инспектора в учебен отдел. Заверената в учебен отдел молба за държавен изпит се подава при г-жа Биляна Младенова – секретар на Правно-историческия факултет.

Last modified: Wednesday, 24 July 2019, 4:25 PM