Катедра Връзки с обществеността

Ръководител катедра : 
Доц. д-р Славянка Ангелова,
e-mail: sl.angelova@swu.bg,
тел.: 073/885
390

Специалност „Връзки с обществеността” е създадена в ЮЗУ „Неофит Рилски” през 1997 г. в съответствие с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование, като обучението се осъществява рамките на катедра „История”. Самостоятелна катедра „Връзки с обществеността” е обособена през 2003 г. в структурата на Правно-исторически факултет.

Мисията на катедра „Връзки с обществеността” е теоретична и практическа подготовка на професионалисти, които ефективно да съдействат на организациите за осъществяване на краткосрочни и дългосрочни цели чрез интегриране на комуникационната политика и адаптиране на възможностите на променящата се среда. В тази връзка усилията на преподавателите са насочени към постоянно усъвършенстване на методите на обучение, интегриране на образователната и научноизследователската дейност за постигане на по-високо качество и ефективност на обучението и осигуряване на среда, в която студентите са мотивирани действащи лица, които проявяват самоинициатива и участват активно в интерактивния образователен процес.

В рамките на катедрата се осъществява обучение в следните степени:

  • ОКС „бакалавър” по специалност „Връзки с обществеността” с четиригодишно обучение в редовна и задочна форма;
  • ОКС „магистър” по Магистърска програма “Връзките с обществеността в бизнеса” и по магистърска програма Международен ПР с едногодишно обучение за лица, които притежават ОКС “бакалавър” в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки и двугодишно обучение за лица, които не притежават ОКС “бакалавър” в същото професионално направление;
  • ОНС „доктор” с тригодишно обучение в редовна и задочна форма, и на самостоятелна подготовка по докторска програма „Връзки с обществеността” и „Приложение на новите информационни технологии в PR”

Академичен състав:

Проф. д-р Анна Чолева-Димитрова choleva@swu.bg
Проф. д-р Стефка Наумова s.avomuoan@abv.bg
Доц. д-р Славянка Ангелова sl.angelova@swu.bg
Доц. д-р Димитрина Стефанова dimi@swu.bg
Доц. д-р Иван Газдов pr@swu.bg
Гл. ас. д-р Славка Попова spopova@swu.bg
Гл. ас. д-р Радостина Михайлова radost_mihaylova@swu.bg
Ас. д-р Любомира Христова dineva@swu.bg
Ас. д-р Милена Янкова yankova_milena@swu.bg
докторант Теодора Христова
докторант, Марияна Кузманска
докторант, Йона Мавревска
докторант, Розалина Баладжанова
докторант, Стоян Стоянов
Last modified: Tuesday, 5 March 2019, 9:04 PM