Национална сигурност и публична администрация

проф. д.н. ген. майор
Ръководител катедра: 
проф. д.н. ген. майор Валери Лазаров

E-mail: valeri_lazarov@law.swu.bg

Тя осигурява обучението по фундаментални учебни дисциплини в специалностите „Национална сигурност“ и „Публична администрация“, ОКС „Бакалавър“, както и в акредитираните в ОКС „Магистър“ програми „Национална сигурност“, „Мениджмънт на извънредните ситуации“, „Управление на човешките ресурси“, „Данъчна администрация“, „Териториална администрация“ и „Здравен мениджмънт“.

Преподавателския състав на катедрата обезпечава и редица дисциплини в специалностите „Право“, „Международни отношения“, „Европеистика“ и „Връзки с обществеността“.

В катедрата се провежда обучение в ОНС „Доктор“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство /мениджмънт в публичния сектор/“, в която вече се обучават двама редовни докторанти , както и двама докторанти на самостоятелна подготовка.

Основен приоритет на катедрата е усъвършенстване качеството на образователната дейност и разширяване на практическата насоченост на обучението.

В процеса на обучение се използват съвременни технологии и новаторски педагогически методи и техники, както и се стимулира мобилността на студенти, докторанти и преподаватели.

Повишаване качеството на научно - изследователската дейност е съществена задача на катедрата. Тя се реализира чрез различни форми на сътрудничество на европейско и национално равнище, реализация на научни проекти, изготвяне на публикации и т.н.

Академичен състав

Проф. д.н. Валери Лазаров valeri_lazarov@law.swu.bg
Проф. д.н. Любомир Тимчев l_tim4ev@law.swu.bg
проф. д-р Владко Иванов
Доц. д-р Валентин Василев valyo@law.swu.bg
доц.д-р Симо Михов
Гл. ас. д-р Гергана Кресналийска kresnaliyska@law.swu.bg
Гл.ас. д-р Олга Чорбаджийска olgachorbadjiiska@law.swu.bg
Ас. д-р Снежана Димитрова s.dimitrova@swu.bg
проф. д.ик.н. Стефан Симеонов, Хон.преп.
доц. д-р Петър Маринов, Хон.преп.
доц. д-р Тотко Симеонов, Хон.преп.
доц. д-р Галин Иванов, Хон.преп.
д-р Мирослав Димитров, Хон.преп.
д-р Цветелина Бельовска, Хон.преп. cvetelina_belyovska@law.swu.bg
д-р Георги Кръстев, хон. преп.
ДОКТОРАНТИ
Ваня Пецанова
Милка Николова
Костадин Георгиев
Цветлин Киров
Сия Веселинчева
Вили Вучева
Женя Бахчеванова-Динкова
Петър Петров 
Моника Ичева
Александър Александров
Last modified: Friday, 22 November 2019, 10:35 AM