Катедра Международно право и международни отношения

Ръководител: 
проф. д-р Габриела Белова
E-mail: gbelova@law.swu.bg


Катедра "МПМО" осигурява обучението по фундаментални учебни дисциплини в специалностите "Международни отношения" и "Европеистика" при Правно-историческия факултет, като "Политология", "История на международните отношения", "Теория на международните отношения", "Международно публично право", "Право на Европейския съюз" и мн. др.

Преподавателският състав на катедрата включва изтъкнати специалисти и учени от областта на политическите науки, международното право, история, като повечето от тях съвместяват научно-изследователската и преподавателската дейност.

В катедрата се обучават 6 редовни, 1 задочен и 8 докторанти на самостоятелна подготовка в професионалното направление 3.6. Право, научна специалност "Международно право и международни отношения". След успешна защита за придобиване на докторска степен докторантите имат възможност да упражняват преподавателска дейност в Правно-историческия факултет или в други университети.

Основен приоритет на катедрата е усъвършенстване на качеството на образованието и практическата насоченост на обучението с оглед на успешната реализация на студентите и кариерното им развитие. За целта се прилагат съвременни образователни технологии, стимулира се не само аудиторната, но и извънаудиторната заетост на студентите, както и мобилността на студенти, докторанти и преподаватели.

Академичен състав:

проф. д-р Александър Рангелов rangelov@law.swu.bg
проф. д-р Габриела Белова gbelova@law.swu.bg
проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова nina_d6@law.swu.bg
доц.д-р Димитър Тюлеков dtyulekov@law.swu.bg
доц. д-р Николай Марин marin@law.swu.bg
доц. д-р Николай Попов npopovilir@law.swu.bg
доц. д-р Снежана Ботушарова
гл. ас. д-р Гергана Георгиева georgieva@law.swu.bg
гл. ас. д-р Анна Христова annahristova@law.swu.bg
гл.ас. д-р Вероника Стоилова vstoilova@law.swu.bg
Гл.ас. д-р Йосиф Кочев kochev_88@law.swu.bg
ас. д-р Мария Хаджипетрова mariag@law.swu.bg

ДОКТОРАНТИ

Милица Караджова
Биляна Манова
Яни Никола
Деян Угриноски
Еринда Мишо
Галина Писарска
Благица Кицева
Виолета Паунковска
Вари Бельов
Станислав Павлов
Last modified: Monday, 25 November 2019, 9:32 AM