Катедра Публичноправни науки

КАТЕДРА „ПУБЛИЧНОПРАВНИ НАУКИ”

проф.д-р Д. Чанкова

Ръководител катедра:

проф. д-р Добринка Чанкова

Е- mail: chankova@law.swu.bg

Катедра „Публичноправни науки” е най-голямата по числен състав в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Н. Рилски”. Тя осигурява обучението по фундаментални учебни дисциплини в специалностите „Право“ и „Публична администрация“, както и по редица дисциплини в специалностите „Национална сигурност“, „Международни отношения“, „Европеистика“ и „Връзки с обществеността“. Ресурсно обезпечаваме и обучението по много магистърски програми. В катедрата се обучават и над 15 редовни, задочни и докторанти на самостоятелна подготовка.

Основен приоритет на катедрата е усъвършенстване качеството на образователната дейност и практическа насоченост на обучението. За целта се прилагат най-съвременни образователни технологии, стимулира се мобилността на студенти, докторанти и преподаватели.

Повишаване равнището на научно - изследователската дейност е друга основна задача на катедрата. Това успешно се постига посредством сътрудничество на национално, европейско и глобално равнище, разширяване е задълбочаване на компетенциите на академичния състав, разработване на научни проекти, публикационна дейност и т.н.

Катедрата издава и електронното списание „Право, Политика, Администрация“, включено в Eвропейската референтна система за индексиране на научни списания от областта на хуманитаристиката и социалните науки ЕРИХ ПЛЮС.

Академичен състав:

Проф. д-р Добринка Чанкова chankova@law.swu.bg
проф. д-р Георги Близнашки g.bliznashki@law.swu.bg
проф. дюн Костадин Бобев kbobev@law.swu.bg
проф. д-р Веселин Вучков vuchkov@law.swu.bg
доц. д-р Манол Станин stanin@law.swu.bg
доц.д-р Юлиана Матеева juliana_mateeva@law.swu.bg
доц. д-р Валентина Александрова aleksandrovavalentina@law.swu.bg
доц. д-р Маргарита Чешмеджиева margo@law.swu.bg
доц. д-р Веселина Бучкова veselina.kanatova@gmail.com
гл.ас.д-р Весела Мирчева v.mircheva@law.swu.bg
гл. ас. д-р Гергана Андонова gergana_andonova@law.swu.bg
гл. ас. д-р Надежда Кръстева nkrusteva@law.swu.bg
гл. ас. д-р Георги Михайлов mihaylov@law.swu.bg
ас. д-р Ралица Войнова rmv77@law.swu.bg
ас.д-р Ана Стоилова anastoilova_@abv.bg
ас. Албена Иванова
Велислав Юруков - докторант
Деница Урумова - докторант
Иван Аврамов- докторант
Петър Балджиев - докторант
Христина Богия - докторант hristina.bogia@gmail.com
Джорджия Папучарова - докторант
Даниела Атанасова - докторант
Пламен Русев - докторант
Атанас Бръндев- докторант
Елона Хюсени - Тола - докторант
Миряна Илчева - докторант

Last modified: Thursday, 26 September 2019, 11:18 AM